Ustalenie terminu zakończenia stażu awansu zawodowego
Odpowiada
02.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Proszę o pomoc w wyliczeniu terminu końca awansu.

Stopień awansu: mianowanie.

Termin awansu:

1.09.2018 - 30.05.2021.

Pierwsze zwolnienie

14.03.19.-11.09.2019.

182 dni

Potem urlop uzupełniający

12.09.2019-23.10.2019.

42 dni.

Drugie zwolnienie

18.10.2021-11.04.2022.

171 dni.

To kiedy koniec stażu?

 

Odpowiedź:

Staż na nauczyciela mianowanego powinien zakończyć się 24.05.2022 r.

Uzasadnienie:

Generalnie staż awansu zawodowego kończy się 31 maja (albo po 9 miesiącach albo po dwóch latach i 9 miesiącach). Jeżeli w okresie stażu awansu zawodowego nauczyciel korzysta z określonych okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy to ten okres nieobecności może wpłynąć na termin zakończenia stażu.

Zasady związane z  przedłużeniem stażu awansu zawodowego rozstrzyga art. 9d ust. 5, ust. 5a Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela dzieli nieobecności wpływające na termin zakończenia stażu na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą nieobecności w pracy z powodu:

 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby (zwolnienia lekarskie),
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (np. opieka na dzieckiem, czy opieka nad dzieckiem w zw. z COVID) lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem

(art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela)

Wskazane nieobecności przedłużą staż wyłącznie wtedy, gdy trwały nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Gdy jednak nieprzerwana nieobecność przekroczy rok – nauczyciel musi odbyć staż od nowa w pełnym wymiarze.

Karta Nauczyciela nie wskazuje w jaki sposób liczyć terminy w awansie zawodowym, w związku z tym należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). W związku, że nieobecność w czasie trwania stażu ma być nieprzerwana, na termin zakończenia stażu wpłyną nieobecności które trwały nieprzerwanie do dnia, który datą lub nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kodeksu cywilnego).

Druga grupa nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu dotyczy urlopów związanych z rodzicielstwem. W tym przypadku nieobecność w pracy z powodu korzystania z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego lub
 • urlopu ojcowskiego

- spowoduje, że staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy łącznie ze wszystkich przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu (a więc z obu grup) jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

Na termin zakończenia stażu wpłyną jedynie te nieobecności, które przypadły w planowanym okresie jego realizacji. Nauczyciel musi po powrocie do pracy zrealizować jedynie brakujący okres stażu a nie cały okres nieobecności.

Przedłużenie stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego zwykle naliczany jest już od 1 czerwca, tj. dnia następującego po dniu, w którym staż miał się zakończyć. Jeżeli jednak nieobecność nauczyciela w pracy trwa także po 31 maja, staż należy przedłużyć od dnia powrotu nauczyciela do pracy.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego i w związku z powyższymi regulacjami  należy dokonać następujących ustaleń. W okresie stażu, który powinien trwać od 1.09.2018 r. do 31.05.2021 r. nauczycielka była nieobecna:

 • 03.2019 r. - 11.09.2019 r. – zwolnienie lekarskie,
 • 09.2019 r. - 23.10.2019 r. - urlop uzupełniający.

Zatem staż powinien być przedłużony o okres nieobecności na zwolnieniu lekarskim, czyli 5 miesięcy i 29 dni liczonych od 1.06.2021 r. Okres uzupełniającego urlopu wypoczynkowego jest okresem stażu.  Zatem staż powinien trwać do 30.11.2021 r.

Jednak z uwagi na to, że w okresie tego przedłużonego stażu ponownie nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim (w okresie od 18.10.2021 r. do 11.04.2022 r.) to staż należy przedłużyć o okres zwolnienia pokrywający się z przedłużonym stażem, czyli o okres od 18.10 do 30.11. 2021 r. (czyli o 1 miesiąc  i 12 dni) liczą od dnia powrotu ze zwolnienia do pracy, czyli od 12.04.2022 r. Zatem staż powinien zakończyć się 24.05.2022 r.

Za prawidłowy przebieg stażu odpowiada dyrektor szkoły, natomiast nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dlatego wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu stażu, w tym dotyczące przedłużenia stażu należy skonsultować z organem nadzoru pedagogicznego.

Podstawa prawna:

 • 9d ust. 5 i ust. 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
 • 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz