Uśrednione pensum nauczyciela w klasie maturalnej
Odpowiada
06.10.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry Państwu, jestem nauczycielem dyplomowanym ( nauczanym przedmiotem jest j. angielski), zatrudnionym na podstawie mianowana w wymiarze pełnego etatu. Na nadchodzący rok szkolny dyrektor mojej placówki ( zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa oraz liceum ogólnokszałcące ) dyrektor przewidział dla mnie 18 godzin języka angielskiego. Jedna z grup, której jestem nauczycielem to klasa maturalna, a więc moje 18 godzin ulegnie tak zwanemu uśrednieniu, w wyniku czego średniorocznie wyniesie to 17,37. Jest to więc niepełny etat. Posiadam także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych ( uczniowie ze spektrum autyzmu). Dyrektor dopisał więc do przydziału moich czynności 2 godziny zegarowe tygodniowo ( zajęcia rewalidacji, w przeciwieństwie do jednostki lekcyjnej trwają 60 minut) zajęć rewalidacji. W wyniku czego przydzielone mi godziny wynoszą 19,37. Czy jest to zgodne z prawem, aby w ten sposób uzupełnić mój etat ( zaznaczę przy tym, że liczba godzin do podziału w naszym zespole szkół pozwoliłaby przyznać mi brakujące godziny dla stanowiska nauczyciela języka angielskiego, na którym jestem w naszej placówce zatrudniona od 2002 roku. Ponadto podczas przedstawiania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023 ( miało to miejsce w kwietniu) dyrektor poinformował mnie przydzieleniu mi 20,37 etatu. Okazało się również, że inny nauczyciel języka angielskiego ( do tej pory pracujący w naszej szkole w niepełnym wymiarze godzin ok 10/18), któremu w kwietniu dyrektor zaproponował 10/18 w obecnym przydziale czynności ma obecnie przydzielone: 18/18. Czy zgodne z prawem jest również takie działanie dyrekcji mojej placówki?

Odpowiedź:

Tzw. pensum uśrednione to pensum ustalane dla nauczyciela, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela).

Zgodnie z art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć np. w wymiarze pensum np. 18 godzin i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (np. w okresie po zakończeniu roku szkolnego przez maturzystów), powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

Przepisy, nakazując tak ustalić plan zajęć nauczyciela, by średni wymiar godzin w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał pensum nauczyciela (np. 18 godzin), wprowadzają normę szczególnego rodzaju, przewidującą realizację zajęć dydaktycznych w rozliczeniu rocznym, a nie tygodniowym. Niedopuszczalne jest zatem różnicowanie wynagrodzenia nauczyciela w zależności od liczby zrealizowanych zajęć.

Należy zauważyć, że art. 42 ust. 5b KN jest jedynie normą techniczną, umożliwiającą dyrektorowi szkoły w trakcie roku właściwą organizację pracy nauczycielowi, którego ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Nie jest to jednak podstawa, aby zmieniać nauczycielowi wymiar zatrudnienia wynikający z umowy o pracę czy aktu mianowania. Wymiar pozostaje więc bez zmian, a zmianie podlega jedynie organizacja pracy w ramach tego etatu.

Zasady obliczania pensum uśrednionego są przyjmowane przez organ prowadzący. Zatem aby ocenić czy działanie dyrektora jest prawidłowe trzeba sięgnąć do właściwej uchwały organu prowadzącego.

Czas prowadzenia zajęć nie powinna mieć większego znaczenia, bo godzina pracy nauczyciela to zawsze 60 minut.

Podstawa prawna:

  • 42 ust. 5b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz