Urlop wychowawczy
Odpowiada
24.08.2009PYTANIEJestem nauczycielem kontraktowym, od 22 czerwca 2007 roku jestem na zmianę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Jak długo mogę zostać w domu, aby nie stracić prawa do wykonywania zawodu?
ODPOWIEDŹNauczyciel kontraktowy przebywający na urlopie macierzyńskim oraz na urlopie wychowawczym zgodnie z przepisami prawa i w wymiarze wskazanym przez te przepisy (patrz Kodeks pracy, art. 180; art. 186) nie traci prawa do wykonywania zawodu. Nie obowiązuje go również konieczność zdobywania następnych stopni awansu zawodowego (tylko stażysta musi awansować – kontraktowy może, ale nie musi).


Uzasadnienie:


Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, jest zatrudniany w szkole z reguły na czas nieokreślony (to wynika z zapisów Karty Nauczyciela). Zgodnie ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy może, ale nie musi awansować, co oznacza, że może do końca swojej zawodowej kariery pracować jako nauczyciel kontraktowy. Awans na poszczególne stopnie wiąże się z nabywaniem nowych umiejętności i dlatego nauczyciel kontraktowy, który chce dalej awansować, powinien przed rozpoczęciem stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego przepracować dwa lata w szkole jako kontraktowy.


Dyrektor szkoły (pracodawca) nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z nauczycielem w okresie urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w okresie urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego za wypowiedzeniem może nastąpić tylko w razie likwidacji szkoły.


Przypomnijmy, że nauczyciel ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Natomiast pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Pracownik ma prawo zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie za zgodą pracodawcy po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.


2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn. zm.Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz