Uchwały rady pedagogicznej
Odpowiada
30.03.2009PYTANIECzy porządek zebrania rady pedagogicznej bez punktu: uchwały i wnioski jest zgodny z prawem? Czy przegłosowane uchwały mogą być nienumerowane?
ODPOWIEDŹArt. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) mówi, iż rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a zebrania rady są protokołowane. Ustalenie to nakłada obowiązek protokołowania posiedzeń rady. Porządek obrad (jako podstawowy wstęp do przeprowadzenia rady) winien się zatem w regulaminie znaleźć.


Wiadomo, że nie da się do końca przewidzieć tego, jak obrady będą przebiegać. Zawsze bowiem może się pojawić jakaś nowa kwestia, która w porządku obrad nie była przewidziana. Zatem jest koniecznością umieszczenie w porządku obrad kwestii podejmowania uchwał czy składania wniosków. Punkt regulaminu dotyczący porządku obrad rady pedagogicznej powinien to ujmować.Przykładowy zapis punktu dotyczącego porządku obrad w regulaminie rady pedagogicznej:


1. Zebranie rady prowadzi przewodniczący.


2. Przebieg posiedzenia jest protokołowany przez wyznaczonego protokolanta.


3. Projekt porządku obrad, przygotowany przez przewodniczącego, przyjmowany jest przez radę na początku obrad.


4. Przewodniczący powołuje Komisję Wnioskową dla formułowania i prezentacji wniosków.


5. W sprawach wniesionych, nieobjętych projektem porządku obrad, uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady (art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).


Składanie wniosków w praktyce wygląda następująco: podczas omawiania określonych spraw nauczyciele zabierają głos oraz mogą formułować rozmaite wnioski, które pod koniec zebrania rady przedstawiane są w całości przez Komisję Wnioskową.


Jeśli natomiast chodzi o
numerowanie uchwał, to tę kwestię również
winien regulować regulamin rady pedagogicznej. Zapis uchwały powinien zawierać:


1. numer uchwały,


2. nazwę rady pedagogicznej,


3. datę podjęcia uchwały,


4. podstawę prawną,


5. treść uchwały oraz kto ją wykonuje,


6. datę wejścia uchwały w życie,


7. podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz