Trójka klasowa
Odpowiada
12.01.2010

PYTANIE

Moje dziecko uczy się w niepublicznej szkole podstawowej.


Czy trójka klasowa, czasem powiększana o rodziców bez przydzielonych funkcji ma prawo do rozmawiania ze szkolnym wychowawcą psychologiem o moim dziecku bez mojej wiedzy i obecności na spotkaniu, zasłaniając się tym, że na spotkaniu byli inni rodzice? Będę wdzięczna za odpowiedź albo wskazanie, gdzie można znaleźć informacje o tym, czego trójki klasowe nie mogą robić.


ODPOWIEDŹ

W przepisach prawa oświatowego nie funkcjonuje pojęcie trójki klasowej. Funkcjonuje natomiast pojęcie rady rodziców, która na terenie szkoły działa w oparciu o art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.). Wspomniane artykuły stwierdzają, iż:

1.rada rodziców może działać na podstawie uchwalonego regulaminu,

2.może występować do organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw dotyczących szkoły,

3.może wspierać działalność statutową szkoły poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodzicielskich.

Uprawnienia rady rodziców znajdują się w szkolnych statutach, w rozdziale „Organy Szkoły”. Zapisy statutowe mogą wyglądać następująco:

1.Radę Rodziców tworzą wszyscy rodzice uczniów szkoły.

2.Na poziomie każdej klasy tworzone są trójki klasowe.

3.Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.Rada Rodziców ma prawo do:

  • przedstawiania dyrektorowi i radzie pedagogicznej opinii rodziców w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły; pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;

  • współuczestniczenia w tworzeniu programu wychowawczego szkoły;

  • pomocy przy organizacji uroczystości, imprez i wycieczek klasowych;

  • gromadzenia środków finansowych przeznaczonych na potrzeby szkoły.

Jak wynika z powyższego, jakiekolwiek kompetencje w kwestiach szkolnych zarezerwowane są dla organu szkoły w postaci rady rodziców. Nie wymienia się żadnych uprawnień trójek klasowych. W skład trójki klasowej wchodzą: przewodniczący, jego zastępca oraz skarbnik. Są oni niejako łącznikami pomiędzy rodzicami danej klasy a radą rodziców, która wybierana jest spośród członków trójek klasowych.

Reasumując, trójka klasowa nie posiada żadnych praw na terenie danej klasy, prócz prawa do włączenia się w organizację różnorakich inicjatyw, takich jak wycieczki, bale itp. Nie wchodzi zatem w rachubę możliwość omawiania kwestii jakiegokolwiek ucznia na spotkaniu trójki klasowej z wychowawcą i psychologiem szkolnym bez obecności zainteresowanych, czyli rodziców danego ucznia. Trójka nie ma prawa zasłaniać się stwierdzeniem, iż reprezentuje innych rodziców, gdyż prawo do reprezentacji dotyczy tylko sytuacji kontaktu z radą rodziców danej szkoły.

Ponadto, w sferze etyki pozostaje fakt prowadzenia wszelakich działań wobec każdego ucznia bez powiadomienia rodziców, gdyż jak można rozumieć z pytania zainteresowanej, omawiane kwestie mogą na przykład dotyczyć zachowania dziecka. Tym bardziej, przy takiej rozmowie obecność rodzica jest obowiązkowa.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz