Szkoły policealne
Odpowiada
29.10.2009PYTANIEW szkołach policealnych „Żak” i „Progres” można ukończyć roczny kurs architekta wnętrz.


Dowiedziałam się, że po ukończeniu tego kierunku w „Żaku” otrzymuje się dyplom ze specjalnością architekta wnętrz. Natomiast po szkole „Progres” otrzymuje się dyplom z tytułem specjalista. Czy obie szkoły dają takie same uprawnienia? Czy być może w rzeczywistości obie szkoły maja takie same uprawnienia i dają ten sam dyplom?
ODPOWIEDŹUkończenie każdej szkoły policealnej skutkuje, zgodnie z § 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (DzU z 2005 r. nr 58, poz. 504 z późn. zm.), otrzymaniem świadectwa, którego wzór zamieszczony został z załączniku nr 2 tego rozporządzenia zawierającym. Oznacza to, że świadectwa ukończenia obu szkół będą wyglądać tak samo.


Warunki wydawania dyplomów potwierdzające kwalifikacje zawodowe także zapisane zostały w wyżej przywołanym rozporządzeniu, którego § 5. ust. 1 stanowi, że dyplom taki otrzyma absolwent szkoły policealnej, który zdał egzamin zawodowy przed komisją powołaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.


Egzamin taki jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określonych w odrębnych przepisach. Mówi o tym § 109 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.).


Niestety, architekt wnętrz nie figuruje jako zawód, do którego kwalifikacje zdobyć można w szkole policealnej.


Określone są jednie standardy wymagań dla zawodu technik architektury krajobrazu. Stanowi o tym § 1 ust. 1. pkt.6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży (DzU z 2006 r. nr 10, poz. 54).


Jak wynika z przytoczonych aktów prawnych, nie ma możliwości otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie architekt wnętrz po ukończeniu szkoły policealnej.Podstawa prawna odpowiedzi


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r.


w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (DzU z 2005 r. nr 58, poz. 504, z późn. zm.).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.).


3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży (DzU z 2006 r. nr 10, poz.54).Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz