Szkoły filialne
Odpowiada
10.12.2012
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

W mojej gminie jest kilka małych szkół. Mam powody przypuszczać, że moja będzie szkołą główną, natomiast pozostałe filiami.

Czy w momencie przekształcenia mojej szkoły, czyli obecnie zespołu szkolno-przedszkolnego, w szkołę z filiami konieczne będzie ogłoszenie przez organ prowadzący konkursu na dyrektora (kadencja obecnego dyrektora trwa dopiero 2 lata). Które zapisy o tym mówią?

ODPOWIEDŹ

W mojej ocenie przekształcone powinny być mniejsze szkoły w szkoły filialne. Szkoła filialna to szkoła organizacyjnie podporządkowana innej placówce. Szkołę tego typu tworzy się w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami – art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – dalej u.s.o.

W przypadku, gdy istnieje szkoła podstawowa (lub kilka małych szkół), a organ prowadzący zamierza na jej bazie utworzyć filię szkoły podstawowej, to oznacza, że zamierza zmienić strukturę organizacyjną tej szkoły. Innymi słowy zamierza przekształcić szkołę podstawową w szkołę filialną w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. W świetle art. 59 ust. 6 u.s.o., w przypadku przekształcenia szkoły stosuje się odpowiednio art. 58 i art. 59 ust. 1 – 5 u.s.o.

Odpowiednie stosowanie oznacza, że niektóre przepisy mają w tym przypadku zastosowanie, a inne tego zastosowania nie mają – w zależności od tego, co stanowi przedmiot ich regulacji.

Oznacza to, że organ prowadzący szkołę powinien przeprowadzić procedurę przekształcenia szkoły podstawowej w filię w trybie art. 59 u.s.o. Procedura ta rozpoczyna się od podjęcia przez radę gminy do końca lutego danego roku kalendarzowego uchwały w sprawie planowanego przekształcenia szkoły podstawowej.

Następnie organ prowadzący szkołę jest obowiązany:

- co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły: rodziców uczniów, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i właściwego kuratora oświaty,

- uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty w sprawie planowanego przekształcenia.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w przedmiotowej sprawie rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły. Następnie, na podstawie art. 58 ust. 6 u.s.o., organ prowadzący powinien nadać statut przekształconej szkole.

W związku z tym, że w omawianej sprawie szkoła macierzysta – szkoła podstawowa – wchodzi w skład zespołu – należałoby nadać nowy statut również zespołowi szkół.

W tym przypadku zespół nie ulega rozwiązaniu, a tylko w takim przypadku kończy się kadencja dyrektora zespołu, bowiem dyrektor jest zatrudniany w zespole – nie ma zespołu, nie ma dyrektora zespołu.

 

Oznacza to, że jeżeli zespół w tym przypadku zostanie rozwiązany i utworzona zostanie oddzielnie szkoła podstawowa z filami oraz przedszkole, to niewątpliwie organ prowadzący będzie musiał ogłosić konkurs na dyrektora przedszkola i dyrektora szkoły podstawowej z filiami.

Przepis art. 36 ust. 1 u.s.o. wskazuje, że szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu organ prowadzący powierzył stanowisko dyrektora, jako kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu (art. 36a ust. 1 u.s.o.). Skoro szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, to zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) powinien być z nim nawiązany stosunek pracy w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz