Szkolenie służbowe w godzinach pracy
Odpowiada
23.04.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE
Czy w świetle prawa jest dopuszczalne branie udziału w szkoleniu służbowym w godzinach pracy, jeśli dyrektor wyrazi na to zgodę i nie zakłóci to realizacji podstawy programowej? Przeprowadzana w naszej szkole kontrola sugeruje, że nie powinno się to odbywać kosztem lekcji. Jednak są sprawy, których nie da się inaczej zrealizować, np. dłuższe szkolenia, rozpoczynające się już w piątek.

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z przepisem art. 39 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. DzU z 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do zadań dyrektora szkoły należy kierowanie jej działalnością. Jednym z najważniejszych obowiązków szkoły jest właściwa realizacja jej funkcji dydaktycznej, tj. realizacja podstawy programowej. Odpowiedzialność za to spoczywa na każdym nauczycielu, ale przede wszystkim na dyrektorze szkoły, który jest zobowiązany do zorganizowania zajęć w podległej sobie szkole lub placówce w taki sposób, aby była możliwość pełnej realizacji podstawy programowej zawartej w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2012, poz. 977 z późn. zm.). Do kompetencji dyrektora szkoły należy przydzielanie zajęć edukacyjnych nauczycielom oraz sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, który obejmuje m.in. monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz prawidłowości procesu dydaktycznego, który ma miejsce w podległej dyrektorowi szkole lub placówce.

Zgodnie z przepisem art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. DzU 2014, poz. 191) nauczyciel zobowiązany jest: – rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;– wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;– dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;– kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;– dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Z powyższego wynika, że do obowiązków nauczyciela należy m.in. podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie – udział w różnych formach doskonalenia. Ponadto zgodnie z przepisem art. 42c ust. 1 KN nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Wobec powyższego może zdarzyć się sytuacja, w której chociażby ze względów szkoleniowych nauczyciel nie będzie mógł realizować zajęć edukacyjnych. Takie sytuacje powinny być absolutnie wyjątkowe.

W mojej opinii nie ma przepisu prawa, który bezwzględnie zabraniałby brania udziału w szkoleniu służbowym nauczycielowi w czasie lekcji. Jednakże w takiej sytuacji dyrektor powinien zapewnić zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.

Dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Nie wiem,gdzie zapytać…Otóż naszapani dyrektor organizuje nam rady pedagogiczne CO TYDZIEŃ. Trwają one od 2 do 4 godzin. Powody są przeróżne. Ostatnio np. pani zebrała nas, aby nam nam głos przeczytać regulamin oceny nauczyciela. Teraz,aby nam opowiedziećo kompetencjach kluczowych.Czasem wymyślajakieś szkolenia (puszcza nam jakieś nagrania z you tube’a lub inne).Jesteśmy WYKOŃCZENI tymi radami, ciężko pracować od 7.30 do18.00 bez żadnej przerwy,ciepłego posiłku,a następnego dnia iść do pracy znowu na 7.30.Czy istnieje jakiśregulamin,na który można się powołać,aby pani dyrektor przestałanas tak męczyć?Wiele z tych rad uważam za zupełnie niepotrzebne,regulaminy możemy sobie przeczytać sami,jak i wiele innych…Kiedy przychodzę do szkoły i widzę tam kolejną kartkę z ogłoszeniem o radzie za dwa dni, robi mi się niedobrze 🙁

  2. Pracuję w samorządowym liceum dla dorosłych w Krakowie , realizujemy wg aktów prawnych i statutu w klasach , w których jesteśmy opiekunami semestru działania opiekuńcze , wychowawcze i administracyjne , nie ma w szkole pedagoga ani psychologa . Zgodnie z Ustawą z 13 czerwca 2019 i Rozporządzeniem MEN z14 sierpnia 2019 i uchwała Rady Miasta Krakowa , powinniśmy otrzymywać jako opiekunowie ( czyt. wychowawcy ) dodatek funkcyjny. Jednak pani dyrektor do dnia dzisiejszego nic nam nie wypłaciła. :

  3. Dzień dobry,
    Mam pytanie dotyczące rozwiazania pewnej sprawy. Otóż mam mozliwosc wyjazdu jako nauczyciel w Szkole pod Żaglami (rejs żaglowcem za granicę). Rejs trwa 2 miesiace (dokładnie 53 dni), odbywa sie kwiecień- maj 2022 roku. Nie otrzymuję za to żadnego wynagrodzenia, jest to wolontariat. Proszę o pomoc w haki sposób mogę uzyskać mozliwosc wyjazdu na ten rejs.
    Bede tam i nauczycielem ale i czlonkiem zalogi biorącym udział we wszystkich pracach pokładowych.
    Czy mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia (na te 2 miesiące), czy też mogę/muszę wziać urlop bezpłatny (i czy Dyrektor musi wyrazić zgodę, jeśli dostanę wszelkie potwierdzenia od organizatora), czy jest jakaś inna możliwość np. Skierowanie mnie przez moja szkołe na delegacje w celu edukacyjnym… Bardzo proszę o podanie wykładni prawa w tym zakresie lub może wskazania innej możliwości z jakiej mogę skorzystać, abym mogła poplynąć w rejs jako nauczyciel. Pozdrawiam serdecznie.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz