Świadczenia ZFŚS
Odpowiada
07.07.2013
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

PYTANIE

Przebywam na urlopie wychowawczym od 24 stycznia 2011 r. W bieżącym roku rozpocznę pracę. W 2011 r. otrzymałam świadczenie urlopowe, czy powinnam otrzymać je też w 2012 i 2013 roku? Czy inne świadczenia z ZFŚS należały mi się za ten okres?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 53 ust. 1a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Świadczenie urlopowe wypłaca się do końca sierpnia każdego roku.

Jak sama nazwa wskazuje, świadczenie to jest wypłacane nauczycielowi w związku z jego urlopem wypoczynkowym.

Przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego w 2011 r. uzyskała Pani prawo do urlopu wypoczynkowego, w związku z tym otrzymała Pani w 2011 r. świadczenie urlopowe. Z kolei cały rok 2012 przebywała Pani na urlopie wychowawczym, nie uzyskała Pani wówczas prawa do urlopu wypoczynkowego, więc świadczenie urlopowe nie należało się. W roku 2013 zamierza Pani wrócić do pracy. Zgodnie z art. 67a ust. 3 Karty Nauczyciela termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego, czyli na 31 sierpnia. Jednakże w Pani przypadku, na podstawie art. 67c ust. 2 Karty Nauczyciela, termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy nauczyciel, w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo. Wobec tego może Pani wykorzystać w czasie ferii letnich w roku 2013 zaległy urlop wypoczynkowy z 2011 r. Nie znaczy to, że w 2013 r. będzie Pani przysługiwało świadczenie urlopowe. Świadczenie związane z tym zaległym urlopem otrzymała Pani w roku 2011.

Nie ma przeszkód prawnych, aby pracownik w okresie urlopu wychowawczego korzystał z innych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednakże przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Taki nakaz wynika z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.). Tak więc wszyscy uprawnieni mogą wnioskować o świadczenia z funduszu, ale pomoc należy się najbardziej potrzebującym.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z uwzględnieniem powyższego kryterium socjalnego, oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie uzgadnianym z zakładową organizacją związkową (art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz