Studniówka
Odpowiada
10.02.2011

PYTANIE

Czy w świetle przepisów prawa oświatowego studniówka jest uznawana za imprezę szkolną i czy wychowawca ma obowiązek pozostawać na niej do końca?


ODPOWIEDŹ

Studniówka organizowana nawet poza terenem szkoły, jest imprezą szkolną, za której bezpieczeństwo odpowiada szkoła. Przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69, z późn. zm.) obligują dyrektora szkoły do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Bale maturalne często organizują rady rodziców. Nie zwalnia to jednak nauczycieli z obowiązku pełnienia nadzoru nad przebiegiem studniówki bez względu na to, czy odbywa się ona na terenie szkoły, czy poza nią. Przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zobowiązują do współpracy wszystkie organy szkoły, w tym dyrektora i radę rodziców.

Wychowawca sprawuje nadzór i opiekę nad uczniami swojej klasy, zapewniając im bezpieczeństwo w czasie studniówki. W pewnych jednak sytuacjach, jeżeli szkoła zapewni opiekę i bezpieczeństwo w winny sposób, wydaje się, że wychowawca nie jest zobowiązany do pozostania do końca studniówki. Przepisy prawa oświatowego wprost nie zobowiązują do tego wychowawcę. Mogą do tego zobowiązywać akty prawa wewnętrznego szkoły (np. regulaminy studniówek), które są dla nauczycieli i uczniów wiążące. Oznacza to, że jeżeli, z założenia organizacyjnego szkoły w zakresie zapewnienia nadzoru i opieki podczas studniówki, wychowawca jest jednym z elementów tego bezpieczeństwa, to niestety, ale musi sprawować nadzór i opiekę podczas całej imprezy.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz