Staż na nauczyciela dyplomowanego
Odpowiada
21.12.2010

PYTANIE

Pragnę zasięgnąć informacji dotyczącej opracowanego przeze mnie programu aktywizacji rodziców dla klas I-III.


Program ten był zatwierdzony przez radę pedagogiczną w 2005 roku i jest cały czas realizowany. We wrześniu 2009 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, a do jednych z wymaganych punktów chcę wykorzystać swój program. Naniosłam również pewne poprawki i powtórnie wystąpiłam do dyrekcji o zatwierdzenie go przez radę pedagogiczną. Uzyskałam odpowiedź, że konieczna jest pisemna opinia o programie metodyka lub nauczyciela posiadającego odpowiednie wykształcenie, i dopiero wtedy program może być zatwierdzony przez radę. Czy rzeczywiście jest taki wymóg?

ODPOWIEDŹ

Nie. Skoro program dotyczący aktywizacji rodziców dla kl. I-III był zatwierdzony przez radę pedagogiczną, to również ona jest kompetentna do jego zmiany (skoro był cały czas realizowany). Obowiązujące przepisy prawa nie wymagają w tym przypadku opinii o programie metodyka lub innego nauczyciela.

Być może dyrekcja błędnie zakwalifikowała ten program, jako program nauczania. Zaznaczam jednak, że nie znam szczegółowych okoliczności sprawy, a w szczególności zapisów samego programu. W takim przypadku, program nauczania dopuszcza do użytku szkolnego w danej szkole dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej jest obowiązkowe. Ponadto, jeżeli dyrektor ma wątpliwości, co do zaproponowanego programu nauczania może się zwrócić również o opinię do:

1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub

2) konsultanta lub doradcy metodycznego, lub

3) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Z powyższego wynika, że i tak ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Jak rozumiem w omawianym przypadku mamy do czynienia z opracowaniem programu działań edukacyjnych skierowanych do rodziców uczniów kl. I–III. Obowiązek realizacji w okresie stażu tego typu zadań wynika z przepisów dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Proponuję zatem wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o wskazanie podstawy prawnej uzyskania dodatkowych opinii w tym przypadku. Jako argument proszę podać, fakt, że ten program jest opracowywany w ramach planu rozwoju zawodowego, który przecież został przez dyrektora zatwierdzony.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593, z późn. zm.), § 8.

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DzU z 2009 r. nr 89, poz. 730), § 1 i 4.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz