Sprawozdanie z przebiegu stażu
Odpowiada
11.05.2012
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

W trakcie trwania stażu na nauczyciela mianowanego zmieniłam miejsce pracy. Dyrektor nowej placówki przyjął mój wniosek o kontynuację stażu i poprosił o zmianę planu rozwoju zawodowego.

Z poprzedniej placówki dostałam ocenę za okres stażu na podstawie przedstawionego sprawozdania. Jak ma wyglądać sprawozdanie końcowe dla komisji egzaminacyjnej? Czy powinno zawierać dorobek za cały okres stażu z obu placówek? Nadmieniam, że w pierwszej placówce odbyłam 1 rok stażu.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 9c ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006r. nr 97, poz. 674, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650) w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

Nauczyciel, który rozpoczyna staż ma obowiązek opracować, przy pomocy opiekuna stażu, plan swojego rozwoju zawodowego w całym okresie trwania stażu. Konstrukcja planu powinna uwzględniać wymagania ustalone odpowiednio dla poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593, z późn. zm., ostatnie DzU z 2007 r. nr 214, poz. 1580) nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają projekt planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.

Nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy musi mieć w swojej teczce między innymi zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za cały okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz