Słownik pojęć związanych z posiedzeniem rady pedagogicznej
Odpowiada
30.01.2008PYTANIEZwykle podczas obrad rady pedagogicznej używamy terminów, które dla większości grona są niejasne. Czy można prosić o krótkie objaśnienie terminów najczęściej używanych?SŁOWNICZEK TERMINÓWposiedzenie rady – zebranie grupy osób (członków rady pedagogicznej) w celu omówienia spraw, podjęcia decyzji/uchwał, wydania opinii, wnioskowania, wzięcia udziału w szkoleniu itp.rada pedagogiczna – organ kolegialny szkoły; do jej kompetencji stanowiących należy:


a) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;


b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;


c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;


d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;


e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniówopinia, zdanie, przekonanie, sąd, pogląd na jakąś sprawę – wyrażanie opinii jest jedną z formą współuczestniczenia różnych podmiotów w procesie stanowienia aktów prawnych lub innych dokumentówopiniodawca – rada pedagogiczna jako organ opiniodawczy, czyli upoważniony do wydawania opinii głównie w sprawie:


a) organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;


b) projektu planu finansowego szkoły lub placówki;


c) wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień


d) propozycji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczychwyrażenie opinii o określonym dokumencie – jest najsłabszą formą współuczestniczenia, gdyż opinia ze swej istoty nie wiąże podmiotu, do którego jest adresowana, ani nie nakłada nań żadnych obowiązków; opinia ma charakter niewładczy, niewiążący, co powoduje, że podmiot zasięgający opinii może ją wziąć pod uwagę albo nie; niemniej jednak niezasięgnięcie opinii danego podmiotu (kiedy przepisy prawa nakładają obowiązek jej zasięgnięcia) powoduje, że naruszona zostaje procedura stanowienia danego dokumentu, co może być podstawą do zakwestionowania treści tego dokumentuporządek dzienny zebrania, czyli program obrad pomagający w sprawnym przebiegu posiedzenia – projekt porządku powinien być przygotowany i rozesłany uczestnikom spotkania na kilka dni przed datą obrad (zgodnie z regulaminem) lub zamieszczony w zarządzeniu dyrektora; na początku spotkania członkowie rady, poprzez
głosowanie, przyjmują proponowany projekt porządku lub wprowadzają do niego poprawki (
Przystępujemy do głosowania za przyjęciem porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw?)harmonogram obrad – uzupełnia porządek posiedzenia poprzez zaplanowanie czasu na każdy kolejny punkt obrad; harmonogramu nie poddaje się pod głosowanie, ma on jedynie charakter porządkowy i zmusza przewodniczącego do zdyscyplinowania uczestników i sprawnego prowadzenia zebraniawniosek – propozycja poddana pod dyskusję i głosowanie; wnioski muszą być sformułowane w jasny, jednoznaczny sposób (
Stawiam wniosek dotyczący powierzenia pani X stanowiska wicedyrektora szkoły. Kto jest za przyjęciem wniosku?)uchwała – wniosek, który został przyjęty przez głosowaniepoprawka – propozycja zmiany wniosku, zwykle w pewnej tylko częściuzupełnienie – projekt dodania pewnych sformułowań do wnioskukwestia formalna – sprzeciw wniesiony przez członka rady pedagogicznej; może on dotyczyć łamania regulaminu, wypowiedzi odbiegających od tematu czy wypowiedzi mających postać uwag personalnych; w kwestii formalnej uczestnik zebrania może wypowiadać się poza kolejnością zgłoszonych mówcówwniosek formalny – dotyczy, podobnie jak kwestia formalna, nie meritum, lecz sposobu obradowania; można w ten sposób proponować zamknięcie listy mówców, ograniczenie czasu wypowiedzi itp.; wniosek formalny głosowany jest po jego zgłoszeniusprzeciw formalny – propozycja odrzucenia wniosku w całości
ad vocem

– wypowiedź odnosząca się wprost do głosu poprzednika, która ma na celu wyjaśnienie ewentualnej niejasności; jeśli dyskutant wypacza sens słów poprzednika, to mówca, którego zdanie zniekształcono, ma prawo do skorygowania fałszywej interpretacji swojej wypowiedziprzejście do kolejnego punktu porządku obrad – można wnieść w dowolnym momencie obrad; jeśli zebrani zagłosują za tą propozycją, automatycznie przerwana zostanie dyskusja nad określonym punktem porządku obradLucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców, współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz