Skład komisji egzaminacyjnej
Odpowiada
05.08.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Czy w komisji egzaminacyjnej może zasiadać ekspert polonista, gdy o awans zawodowy ubiega się germanista?

Odpowiedź:

Nie. Organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego musi zapewnić w jej składzie udział ekspertów o specjalności zawodowej odpowiadającej typowi i rodzajowi szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, a także odpowiadającej specjalności zawodowej ubiegającego się nauczyciela. 

Przesądza o tym § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2013 r., poz. 393), który stanowi, że co najmniej jeden z ekspertów powinien nauczać tego samego przedmiotu lub prowadzić ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel ubiegający się o awans. Oczywiste jest, że nauczyciel języka polskiego nie ma kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego.

Warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2013 r., poz. 1207 z późn. zm.).

Ponadto można odnotować, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (DzU z 2013 r., poz. 354) w § 5, wśród danych, które obejmuje wpis na listę ekspertów, zawiera m.in. rubryki: posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zajmowane obecnie stanowisko.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz