Rozwiązanie stosunku pracy w przedszkolu
Odpowiada
17.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem mianowanym na czas nieokreślony,  ale umowy nie mam z mianowania. Pracuję w państwowym przedszkolu. Połowa naszego przedszkola przechodzi pod szkołę. Miałam rozmowę z moim dyrektorem i dyrektorem szkoły. Zapewniono mnie że jeśli przejdę do szkoły to będę miała taką samą umowę, ale niestety ustnie, ponieważ w wypowiedzeniu ma być za porozumieniem stron bez przeniesienia. Boję się ,ponieważ dyrektor szkoły nie wiem czy dostanie następną kadencję a poza tym ciężko choruje. Teraz nie wiem czy zgodzić się na takie wypowiedzenie, ponieważ moja dyrektorka powiedziała, że jeśli nie podpiszę takiego wypowiedzenia to sama mi da. Co mi wtedy przysługuje?

Odpowiedź:

Z pytania nie wynika, w jakim wymiarze Pani pracuje oraz jak duże jest przedszkole (ilu zatrudnia pracowników), a to nie pozwala udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Jeżeli ma Pani wątpliwości, czy zostanie zatrudniona w szkole w oddziale przedszkolnym  to nie warto zgadzać się na  rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Pozbawia to Panią odprawy związanej z częściową likwidacją przedszkola, czy zmianami organizacyjnymi. Nic nie stoi na przeszkodzie równoległego podpisania rozwiązania umowy w przedszkolu na mocy porozumienia stron i jednoczesnego podpisania umowy ze szkołą z terminem rozpoczęcia pracy od 1 września 2022 r.

Jeżeli nie wyrazi Pani zgody na rozwiązanie umowy w przedszkolu na mocy porozumienia stron, to zapewne otrzyma Pani jednostronne wypowiedzenie stosunku pracy (zapowiedziane przez dyrektorkę przedszkola) – pewnie na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela jeżeli jest Pani zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie art. 27 Karty Nauczyciela, jeżeli jest Pani zatrudniona w niepełnym wymiarze.

Artykuł 20 Karty Nauczyciela przewiduje odprawę dla zwalnianego nauczyciela. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują świadczenia określone w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych).  Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Jeżeli jednak wypowiedzenie nastąpi na podstawie art. 27 Karty Nauczyciela prawo do ewentualnej odprawy nauczycieli należy rozpatrywać w świetle rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zgodnie z art. 8 ustawy, pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

W tym przypadku ustawa w art. 10 ust. 1 nakłada na pracodawców obowiązek wypłaty ww. odprawy także w przypadku zwolnień indywidualnych. Obowiązek ten powstaje w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

 • zwolnienie dokonywane jest przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników,
 • wyłącznymi przyczynami stanowiącymi powód zwolnienia są przyczyny niedotyczące pracowników (np. zmiany organizacyjne o których mowa w art.20 KN),
 • zwolnienia w okresie 30 dni obejmuję mniejszą liczbę pracowników niż ta która warunkuje istnienie zwolnienia grupowego.

Podstawa prawna:

 • 20, art. 27 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
 • 8, art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1969).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz