Rozpoczęcie stażu przy umowie na zastępstwo
Odpowiada
27.11.2008PYTANIECzy można rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, będąc zatrudnionym na podstawie umowy na zastępstwo na okres jednego roku szkolnego?
ODPOWIEDŹUzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela, jest uzależnione od posiadania wymaganych kwalifikacji, odbycia stażu i, w wypadku stażu na stopień nauczyciela mianowanego, zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Okres stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego trwa, zgodnie z art. 9c ust 1 pkt 2 przywołanej regulacji,
dwa lata i dziewięć miesięcy. Nauczyciel zatrudniony w wymiarze nie niższym niż 1/2 pensum korzysta ze wszystkich uprawnień i świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela, w tym również z możliwości rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Należy jednak pamiętać, że staż nie może zostać rozpoczęty później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.


W opisanym wypadku
nie ma przeszkód prawnych, aby nauczyciel rozpoczął staż na kolejny stopień awansu zawodowego. W tej sytuacji nie ma znaczenia kwestia zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy na zastępstwo. W kolejnym roku szkolnym nauczyciel może kontynuować staż u nowego pracodawcy, mając wliczony okres poprzedniego roku. Jednakże w tej sytuacji należy mieć na uwadze przepis art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela, który stanowi, że w wypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy (wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy) trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W wypadku niezdolności dłuższej niż rok nauczyciel musi odbyć staż w pełnym wymiarze. W omawianej sytuacji istotne jest również to, że za koniec roku szkolnego uważa się 31 sierpnia, a więc wszelkie przerwy w zatrudnieniu, które będą skutkowały przedłużeniem stażu lub koniecznością rozpoczęcia go od początku, będą liczone po tej dacie.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz