Rozliczanie godzin pracy i nadgodzin wychowawcy internatu
Odpowiada
03.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry, jak rozliczać godziny pracy i nadgodziny wychowawcy internatu przy skróconym tygodniu pracy (np. 11 listopada piątek- internat zamykany do niedzieli). Jak rozliczać godziny, gdy wychowawca pracuje w święto np. otwarcie internatu we wtorek 1 listopada o 15. Jak liczyć godziny nocne- od 21 do 8 rano- jako dwa dni pracy czy jeden.     

Odpowiedź:

Jeśli  1 lub 11 listopada jest dniem pracy wychowawcy internatu, wynikającym z jego harmonogramu pracy, to nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie (lub dzień wolny) za pracę w taki dzień. Za pracę w nocy nauczycielowi przysługuje dodatek oraz odpoczynek. Dyżur poranny rozpoczynający się bezpośrednio po dyżurze nocnym nie należy traktować jako dodatkowy dzień pracy.

Uzasadnienie:

W internacie nie obniża wymiaru czasu pracy wychowawcy internatu, ponieważ zagadnienie czasu pracy nauczyciela w tym zakresie wyczerpująco reguluje art. 42 i art. 42c Karty  Nauczyciela, który nie przewiduje takiego rozwiązania. W związku z tym jeżeli w dniu świątecznym (np. 1 lub 11 listopada 2022 r.) dla wychowawcy nie jest zaplanowana praca, ma w tym dniu dzień wolny, natomiast w pozostałe dni tego tygodnia w przypadku zatrudnienia pełnoetatowego ma nadal do przepracowania 40 godzin, w tym 30 godzin w ramach pensum. Jeżeli nauczyciel natomiast świadczy pracę w święto (jest to jeden z 5 dni roboczych wychowawcy w danym tygodniu, np. 1 lub 11 listopada), otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego otrzymuje wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za pracę w godzinach ponadwymiarowych wraz ze 100% dodatkiem – art. 42c ust. 4 KN w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Poniżej zamieszczam informacje o planowaniu czasu pracy wychowawcy w internacie.

Czas pracy nauczyciela wyczerpująco reguluje Karta Nauczyciela. Czas pracy wychowawców powinien być zatem planowany zgodnie z Kartą Nauczyciela. Z zasady w myśl art. 42 ust. 1 czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień (w tym 30 godzin pensum).

Nauczyciel internatu może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej. Pora nocna to 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Informacji jaka jest pora nocna w konkretnej placówce należy szukać w regulaminie pracy lub w informacji o warunkach zatrudnia pracowników.  W takiej sytuacji nauczycielom zobowiązanym do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej dyrektor szkoły zapewnia:

  • dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin
  • korzystanie co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych nocy wolnych od pracy, przypadających w sobotę i w niedzielę lub w niedzielę i w poniedziałek,
  • równomierne obciążenie nauczycieli pracą w porze nocnej.

Doba pracownicza nie jest tożsama z dniem pracy. Nie ma zatem podstaw do tego, by różnicować dni pracy w przypadku, gdy czas pracy był zaplanowany w ten sposób, że bezpośrednio po nocnym dyżurze (np. 23:00-7:00) nauczyciel rozpoczynał dyżur poranny (przykładowo 7:00 - 8:00). Prawidłowym rozwiązaniem jest więc “przedłużenie” dyżuru o dodatkową godzinę, oczywiście w sytuacji, gdy wymiar godzin jest zgodny z obowiązującym tygodniowym wymiarem pracy nauczyciela. Dopuszczalne jest również zróżnicowanie godzin zakończenia dyżurów poszczególnych nauczycieli, jeżeli znajduje to uzasadnienie np. w wymiarze etatu.

Nie ma podstaw do tego, żeby dyżur poranny rozpoczynający się bezpośrednio po dyżurze nocnym, traktować jako dodatkowy dzień pracy.

Podstawa prawna:

  • 42, art. 42b, art. 42c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);
  • 10 rozporządzenia MENiS z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.),

§ 2 ust. 2, § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz.U. 2001 Nr 52, poz. 550)

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz