Roczne przygotowanie przedszkolne
Odpowiada
08.04.2011

PYTANIE

Czy dziecko 5-letnie, które zaczęło uczęszczać do przedszkola w połowie roku szkolnego również jest objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym?


Czy należy przeprowadzić diagnozę pięciolatka?

ODPOWIEDŹ

W pytaniu nie podano, czy dziecko skończyło 5 lat w 2010 r., czy skończy dopiero w 2011 r. Wobec tego w odpowiedzi uwzględniłam obie ewentualności.

UWAGA: przepisy niedługo będą już nieaktualne

Na mocy art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Natomiast w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 56, poz. 458), dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Uprawnienie to dotyczy roku szkolnego rozpoczynającego się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. Dziecko, które skończyło 5 lat w 2010 r. ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2010/2011. Natomiast dziecko, które skończy 5 lat w 2011 r. zostanie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym z początkiem roku szkolnego 2011/2012. Wynika to z nowego brzmienia ust. 3a w art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Należy podkreślić, że w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 roczne przygotowanie przedszkolne jest prawem, a nie obowiązkiem dziecka 5-letniego. Nawet jeśli dziecko, na wniosek rodziców, ma rozpocząć naukę w szkole w wieku 6 lat.

Na mocy art. 12 ustawy zmieniającej w latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny kończy 6 lat. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka może przyjąć do szkoły dziecko 6-letnie, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Wynika z tego, że w stosunku do dziecka, które kończy 6 lat w 2011 r. i na wniosek rodziców w roku szkolnym 2011/2012 rozpocznie naukę w szkole nie ma wymogu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Należy zauważyć, że przepis mówi o wychowaniu przedszkolnym, a nie o rocznym przygotowaniu przedszkolnym. Ponadto nie precyzuje jak długo dziecko ma być objęte wychowaniem przedszkolnym. Wskazuje jedynie, że ma to mieć miejsce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Z przepisu nie wynika, że dziecko musi być objęte wychowaniem przedszkolnym przez cały rok szkolny. Wymóg odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które 5 lat kończą w 2011 r., gdyż od 1 września 2012 r. rozpoczyna się obowiązek szkolny dzieci 6-letnich.

Pytanie dotyczy także diagnozy przedszkolnej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej nauczyciele wychowania przedszkolnego przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2) nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli (można je znaleźć na stronie internetowej ministerstwa) stwierdza, że „z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku – listopadzie) należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)”. Zdaniem MEN analizę gotowości szkolnej należy przeprowadzić względem wszystkich dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym.

Za taką interpretacją przemawia brzmienie § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU z 2010 r. nr 97, poz. 624). Przepis ten stanowi, że przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wynika z tego, że informację należy wydać zarówno rodzicom dzieci sześcioletnich, jak i dzieci pięcioletnich.

Informację wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego (§ 4 ust. 7 rozporządzenia). MEN zaleca, aby nauczyciele przed sporządzeniem informacji o gotowości dziecka do nauki w szkole przeprowadzali, najlepiej w marcu, kolejną diagnozę przedszkolną.

Przepisy nie wymagają, aby rodzice przekazali informację szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na druku według wzoru nr 70 w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz