Rekrutacja do przedszkola - przekroczenie terminu
Odpowiada
16.07.2019
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Witam Państwo serdecznie. Jestem mama 4 letniej Zuzi. Zuzia uczęszcza z gminy do niepublicznego przedszkola które wygrało w mojej gminie konkurs na utworzenie klasy przedszkolnej (w publicznym przedszkolu nie było miejsc). W tym roku również przedszkole będzie brało udział w konkursie i nieoficjalnie go wygra. Jest deficyt miejsc w gminie dla dzieciaczków. Ja w ferworze licznych spraw nie złożyłam w terminie dokumentów rekrutacyjnych. Co skutkuje tym że nie bierzemy udziału w rekrutacji , gmina nie przewiduje rekrutacji uzupełniającej . Jestem załamana co można w tej sprawie zrobić? Napisałam pismo do burmistrza, do Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych dziś telefonicznie uzyskałam inf ze decyzja jest odmowna. Czy argument , ze w przedszkolu do którego Zuzia uczęszcza nie było ogłoszenia o rekrutacji jest argumentem na moja korzyść . W ustawie oświatowej jest napisane- „termin rekrutacji musi być podany do publicznej wiadomości „ Następny argument który przychodzi mi do głowy w gminie nie było ogłoszenia o „deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego Art 153 pkt 2” reszta rodziców się rekrutowała , następnie w panice pani z ZOJO dzwoniła do rodziców z prośba złożenie deklaracji o kontynuacji (miesiąc po terminie rekrutacji) Czy zapis w ustawie”Innej formy wychowania publicznego” można interpretować jako utworzona klasa gminna w przedszkolu niepublicznym? Jest szansa ze we wrześniu może się zwolnić miejsce w przedszkolu publicznym, niemniej miejsce może być 15 km od naszego miejsca zamieszkania Proszę o poradę, sprawa jest dramatyczna, chcemy by Zuzia kontynuowała wychowanie w obecnym przedszkolu. W środę mam spotkanie z wice burmistrz. 

Odpowiedź:

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli reguluje rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. DzU 2019, poz. 1148). Z przywołanej regulacji wynika, że są dwa rodzaje wyników rekrutacji. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Kandydatem przyjętym do przedszkola jest ten kandydat, który złożył wymagane przy rekrutacji dokumenty. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej, które kieruje się do dyrektora przedszkola dotyczy wyników rekrutacji w postaci listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Ze wskazanego stanu faktycznego wynika, że nie złożyła Pani w terminie wymaganych dokumentów, a tym samym nie wzięła Pani udziału w rekrutacji. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej może dotyczyć jedynie kandydatów biorących udział w rekrutacji, a więc w mojej opinii nie ma Pani tutaj możliwości złożenia skutecznego odwołania.
Zgodnie z przepisem art. 154 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący publiczne przedszkole jest zobowiązany do końca stycznia podać do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. Również przepis art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Niewątpliwie wskazane przez Panią braki w przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej wskazują na jej wadliwość. W mojej opinii jednak nie są to podstawy do złożenia odwołania od wyników postępowania rekrutacyjnego w Pani sprawie, gdyż nie wzięła Pani w nim udziału.
W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Organizację innych form wychowania przedszkolnego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU 2017, poz. 1657). Zgodnie z przepisem § 1 przywołanego rozporządzenia wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych formach:
- punktach przedszkolnych
- zespołach wychowania przedszkolnego.
Z powyższego wynika, że nie można wskazanego w pytaniu zwrotu interpretować, jako oddziału w przedszkolu niepublicznym.

dr Adam Balicki – prawnik, specjalista prawa oświatowego, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz