Regulamin rady pedagogicznej
Odpowiada
06.12.2007PYTANIEW jakiej formie powinien być opracowany regulamin rady pedagogicznej i jakie przepisy prawa o tym stanowią?
ODPOWIEDŹObowiązek opracowania regulaminu rady pedagogicznej wynika wprost z delegacji ustawowych. Dokumentem prawnym stanowiącym podstawę przygotowania i ustanowienia regulaminu porządkującego zasady funkcjonowania rady pedagogicznej jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Art. 43 ust. 2 stanowi, iżRada pedagogiczna

ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane
.


Tak, więc ustalenie regulaminu rady pedagogicznej jest jej obowiązkiem i powinno nastąpić już na jej pierwszym posiedzeniu. Treści regulaminu ustawa nie określa, można jednak zakładać, że powinien on być uszczegółowieniem i rozwinięciem przepisów ustawy oraz statutu szkoły
. Przykładowo dokument ten powinien regulować: 1. Postanowienia ogólne  1. Na jakiej podstawie działa rada pedagogiczna,
  2. Kto wchodzi w skład rady,
  3. Kto jest przewodniczącym rady,
  4. Obowiązki przewodniczącego rady,
  5. Zasady wyboru protokolanta itp.

 2. Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej  1. Obowiązek obecności na zebraniach rady,
  2. Usprawiedliwianie nieobecności,
  3. Prawo udziału w dyskusji,
  4. Prawo głosu itp.

 3. Zebrania rady pedagogicznej i sposób ich zwoływania  1. Terminy obrad
  2. Sposób informowania o terminie i porządku obrad poprzez wskazanie czasokresu pomiędzy datą powiadomienia a datą zebrania,
  3. Zwyczajowy przyjęty w szkole sposób zawiadamiania (na piśmie, drogą elektroniczną, wywieszenie ogłoszenia, zarządzenie)

 4. Tryb podejmowania uchwał i sposób protokołowania zebrań  1. Podejmowanie uchwał
  2. Sposób głosowania, powoływanie komisji skrutacyjnej, prawo wnoszenia zastrzeżeń do uchwały,
  3. Sposób protokołowania,
  4. Zasady dokonywania poprawek i skreśleń,
  5. Prawo wglądu do protokołu.

 5. Postanowienia
  końcowe  1. Kiedy regulamin wchodzi w życie,
  2. W jaki sposób dokonuje się jego noweli,
  3. Podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.


Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej
Szkoły X w Ygrekowie

ustalony na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


Rozdział 1Postanowienia ogólne


§ 1


1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły działającym na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.


2 W skład rady wchodzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.


3. W zebraniach rady mogą brać udział osoby zaproszone przez dyrektora szkoły lub przez radę za pośrednictwem dyrektora szkoły. Osoby te mogą uczestniczyć w posiedzeniu rady pedagogicznej z głosem doradczym.


4. Osoby uczestniczące w posiedzeniu rady z głosem doradczym mogą brać udział w dyskusji, ale nie w głosowaniach. Uczestniczą tylko w tej części zebrania, która wiąże się z celem ich zaproszenia.


§ 2


1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.


2. Do obowiązków Przewodniczącego rady należy: przygotowanie projektu porządku zebrania i ustalenie daty, godziny i miejsca spotkania, powiadomienie członków rady, prowadzenie spotkań rady, podpisywanie uchwał i protokołów, realizacja uchwał.


3. Przewodniczący może wskazać lub wyznaczyć zastępcę przewodniczącego obrad.


4. W razie przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji przewodniczącego, dyrektor szkoły może przekazać pełnienie tej funkcji innemu nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze, w pierwszej kolejności wicedyrektorowi.


§ 3


1. Rada pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe.


2. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.


§ 4


1. Rada pedagogiczna powierza funkcję protokolanta osobie będącej członkiem rady.


2. Protokoły mogą być prowadzone w wersji elektronicznej.


Rozdział 2Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej


§ 5


1. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej.


2. Członkowie rady potwierdzają swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności


3. O nieobecnościach na zebraniu członek rady pedagogicznej zobowiązany jest powiadomić przewodniczącego i przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie.


4. Członkowie rady mają obowiązek zachowania pełnej poufności spraw omawianych w czasie posiedzeń rady.


5. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.


6. Członkowie maja prawo do głosowania na równych prawach


Rozdział 3Zebrania rady pedagogicznej i sposób ich zwoływania


§ 6


1 Rada pedagogiczna obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym a w szczególności: przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie każdego semestru, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, w miarę bieżących potrzeb.


2. Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej oraz na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady szkoły, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.


3. Wniosek należy złożyć na ręce dyrektora. Inicjator powinien określić zwięźle cel jego skierowania.


4. Wnioskodawcom przysługuje prawo proponowania terminu zebrania, lecz ostateczna decyzja w tej sprawie należy do przewodniczącego.


5. Przewodniczący powiadamia członków rady, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.


6. Posiedzenia rady pedagogicznej zwołane w trybie pilnym nie wymagają przestrzegania 7-dniowego terminu.


7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia rady pedagogicznej podane jest do wiadomości w drodze zarządzenia dyrektora szkoły.


§ 7


1.. Zebrania rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.


2. Uczestnictwo w zebraniach rady jest obowiązkowe.


3. Niezbędne kworum wynosi zawsze połowę członków rady, w obecności mniejszej liczby osób rada nie jest władna podejmować żadnych rozstrzygnięć.


4. Przed rozpoczęciem posiedzenia następuje stwierdzenie prawomocności obrad, a następnie rada zatwierdza ich porządek w drodze głosowania.


5. Bezpośrednio przed głosowaniem członkowie rady mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje uzupełniania porządku.


6. Propozycje i wnioski formalne poddawane są pod głosowanie.


§ 8


1. Sprawy omawiane na posiedzeniach rady pedagogicznej są objęte tajemnicą służbową, która obowiązuje wszystkich uczestników posiedzeń.


Rozdział 4Tryb podejmowania uchwał i sposób protokołowania zebrań


§ 9

 1. Uchwały rady pedagogicznej w zakresie jej kompetencji stanowiących i opiniodawczych określa ustawa o systemie oświaty (art. 41 ust.1, 2).
 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwała powinna zawierać: tytuł, podstawę prawną, tekst uchwały i podpis przewodniczącego.
 4. Treści uchwał nie zamieszcza się w protokołach posiedzeń rady pedagogicznej – są one gromadzone w odrębnej teczce uchwał.
 5. Uchwały rady pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 6. Integralną częścią uchwał są załączniki.
 7. Uchwały podjęte przez radę obowiązują wszystkich członków rady pedagogicznej.

§ 10

 1. Głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie rady głosują przez podniesienie ręki.
 3. Na wniosek członka rady i po uzyskaniu akceptacji większości, przewodniczący zebrania ma prawo zarządzić głosowanie tajne.
 4. W głosowaniu tajnym członkowie rady głosują specjalnie przygotowanymi kartami do głosowania.
 5. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków rady.

§ 11

 1. Rada pedagogiczna wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.

§ 12

 1. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.
 2. Protokoły zamieszczone są w księdze protokołów (dopuszcza się wersje elektroniczną).
 3. Protokół zebrania rady zawiera: numer, datę, miejsce zebrania, nr podjętych uchwał, stwierdzenie prawomocności obrad, listę członków rady, zatwierdzony porządek obrad, przebieg zebrania, zgłoszone i uchwalone wnioski, podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 4. Protokół zebrania jest dostępny dla członków rady - do terminu następnego zebrania każdy z członków ma prawo zapoznania się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi.

Rozdział 5Postanowienia końcowe


§ 13

 1. Zmiany w regulaminie dokonywane są w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 2. Uchwała wprowadzająca zmiany podaje nową treść aktualnych przepisów.
 3. W przypadku znacznej liczby zmian, przewodniczący rady opracowuje i podaje radzie do zatwierdzenia nowy tekst regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem……………………….

…………………………………………………………………Podpis przewodniczącego rady pedagogicznej


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Lucyna Gromiec – Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców, współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista

Komentarze

Dodaj komentarz

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz