Przyjmowanie uczniów do szkół
Odpowiada
29.03.2010

PYTANIE

Jak zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych?


ODPOWIEDŹ

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmienia niektóre przepisy obowiązującego dotychczas Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU nr 26, poz. 232), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Nowe przepisy obowiązują od 13 marca 2009 r. i dotyczą:

1. Usunięcia zapisów w Rozporządzeniu dotyczących szkół ponadpodstawowych i szkół policealnych (szkoły te przestały funkcjonować w systemie oświaty).

2. Określenia warunków i trybu przyjmowania do integracyjnych szkół ponadgimnazjalnych, poprzez dodanie do Rozporządzenia ust. 6 i 7 do § 7 (dotychczas te punkty dotyczyły przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych).

3. Wprowadzenia do Rozporządzenia zmian dotyczących rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – doprecyzowano między innymi zwrot „inne osiągnięcia ucznia”, przez które należy rozumieć tylko takie osiągnięcia, które są wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności na świadectwie w miejscu przeznaczonym na wpis „szczególne osiągnięcia ucznia” należy wpisać:

a) uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

4. Uchylenia w Rozporządzeniu § 20 ust. 4–6, czyli zapisów dotyczących przyjmowania słuchaczy na semestr programowo wyższy we wszystkich typach szkół dla dorosłych na podstawie zdanych egzaminów eksternistycznych (egzaminy eksternistyczne przygotowuje i przeprowadza Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne z całości obowiązkowych zajęć edukacyjnych a nie z części).

5. do § 24 dodano ust. 2 o treści „Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do prowadzonych szkół: ustalają w porozumieniu z dyrektorami tych szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych; przekazują za pośrednictwem dyrektorów szkół, informacje kandydatom, kuratorom oświaty i jednostkom samorządu terytorialnego o planowanych zawodach, w których będzie realizowane kształcenie, oraz o liczbie miejsc w poszczególnych typach szkół”.

6. Niewliczania kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w latach 2009/2010 oraz 2011/2012 punktów możliwych do uzyskania w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Warto dodać, że zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, obowiązującą w klasach pierwszych gimnazjum od 1 września 2009 r. we wszystkich publicznych gimnazjach obowiązywać będzie nauka dwóch języków obcych nowożytnych.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół (DzU nr 31, poz. 208).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU nr 26, poz. 232).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (DzU nr 58, poz. 504 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17).

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz