Przygotowanie przedszkolne
Odpowiada
29.03.2011

PYTANIE

Uprzejmie proszę o informację, czy dziecku 6-letniemu ze sprzężoną niepełnosprawnością (nie chodzi, nie słyszy) można odroczyć realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.


Według przepisów prawa oświatowego odracza się dzieci od obowiązku szkolnego. Czy dotyczy to również tzw. zerówki która jest teraz obowiązkowa?

ODPOWIEDŹ

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa naukę jako obowiązkową do 18 roku życia. Ustawa o systemie oświaty reguluje kwestie związane z realizacją tego obowiązku dzieląc go, w zależności od wieku, na trzy kategorie: obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Pytanie dotyczy tego pierwszego obowiązku i częściowo drugiego.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3–6 lat. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. W takim przypadku obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna na rok wcześniej, zanim zacznie chodzić do szkoły. Oznacza to, że skutkiem prawnym przedłużenia wychowania przedszkolnego – w kontekście instytucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – jest odroczenie obowiązku szkolnego dzieci w wieku powyżej 6 lat mających przedłużone wychowanie przedszkolne.

Aby jednak można było przedłużyć wychowanie przedszkolne (odroczyć obowiązek szkolny) należy posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeżeli dziecko ze sprzężoną niepełnosprawnością posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to może mieć przedłużone wychowanie przedszkolne i w konsekwencji odroczony obowiązek szkolny maksymalnie do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

W odniesieniu natomiast do dzieci nieposiadających tego orzeczenia – wychowanie przedszkolne może być przedłużone - czyli w konsekwencji obowiązek szkolny może być odroczony - na zasadzie ogólnej, tj. z ważnych przyczyn nie dłużej niż o jeden rok.

W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 (czyli w okresie przejściowym przed obniżeniem wieku obowiązku szkolnego z 7 do 6 lat) powyższe ustalenia dotyczą również dzieci w wieku 5 lat, które mają prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Podstawa prawna:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.), art.70 ust.1.

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 14 i art. 16.

  • Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 56, poz. 458, oraz DzU z 2009 r. nr 219, poz. 1705), art. 9.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz