Przydzielanie nauczycielom nauczania indywidualnego
Odpowiada
08.09.2015
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie:

W naszej szkole nauczanie indywidualne odbywa się na terenie szkoły w oddzielnym pomieszczeniu. Gdy uczeń nie ma zajęć indywidualnych, wtedy uczestniczy w zajęciach z resztą klasy. Czy można przydzielić nauczanie indywidualne np. języka polskiego czy historii innemu nauczycielowi niż ten, który prowadzi lekcje z klasą, do której jest przypisany ten uczeń? Dodam, że jest to również wychowawca tego ucznia.

Odpowiedź:
Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DzU z 2014 r., poz. 1157) zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy to zadanie, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I–III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.

Z rozporządzenia nie wynika, że musi to być ten sam nauczyciel, który prowadzi zajęcia z klasą, do której jest przypisany uczeń mający nauczanie indywidualne. Zatem może to być inny nauczyciel danego przedmiotu. Tym bardziej że przepis ust. 3 przewiduje, że w uzasadnionych wypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nawet nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

Za nieprawidłową uznałabym natomiast praktykę polegającą na tym, że gdy uczeń nie ma zajęć indywidualnych, uczestniczy w zajęciach z klasą. Indywidualne nauczanie organizuje się bowiem dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły. W związku z tym zajęcia te zasadniczo prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, np. w domu rodzinnym (§ 5 ust. 1). Zajęcia indywidualnego nauczania dla ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (ale go nie uniemożliwia), mogą być organizowane w szkole, jeżeli:
– w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania w pomieszczeniu w szkole,
– szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego ucznia (§ 5 ust. 2).

Z brzmienia przepisu wynika, że chodzi o odrębne pomieszczenie, a nie o salę lekcyjną, w której są w tym czasie prowadzone zajęcia z klasą. Ponadto przepis § 4 ust. 4 wyraźnie stanowi, że zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem. Obowiązujące rozporządzenie nie przewiduje w ramach indywidualnego nauczania udziału ucznia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych z klasą w szkole. Taką możliwość dopuszczało poprzednie rozporządzenie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz