Przeniesienie uczennicy do innej szkoły
Odpowiada
07.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Moja córka chodzi do technikum 2 klasa kierunek reklama i chciałaby przenieść się do innej szkoły na ten sam kierunek reklama z tym że w tej szkole jest to nowy kierunek i jest dopiero pierwsza klasa to musiała by zejść z drugiej klasy do pierwszej jest tego świadoma ale szkoła ma lepsze zaplecze dydaktyczne niż jej aktualna szkoła, jest jeszcze problem z językiem ponieważ uczy się angielskiego i rosyjskiego a w nowej szkole jest angielski i niemiecki ja to może zostać rozwiązane oraz czy było by lepiej teraz ją przenieść do pierwszej klasy czy zaczynać od nowego roku.

Odpowiedź:

O przejściu ucznia do innej szkoły decyduje na podstawie art. 164 ust. 1 Prawa oświatowego  dyrektor szkoły, do której uczeń przechodzi. Może to nastąpić w trakcie roku szkolnego, jak i z początkiem roku. Wszystko zależy od okoliczności danej sytuacji i przyczyn związanych z przenosinami. Przepisy art. 130 ust. 3 Prawa oświatowego  stosuje się odpowiednio, tj. jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Zachęcam do skonsultowania sprawy z dyrektorem szkoły do której córka zamierza się przenieść.

Przepisy co prawda określają kwestię przechodzenia ucznia ze szkoły jednego tupu do drugiego, czy nawet tego samego, ale o wielu sprawach decyduje dyrektor.

W art. 164 ust. 2 Prawa oświatowego zostało zawarte, że uczeń przechodzący m.in. ze szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy szkoły publicznej tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia. Jak zatem z tego wynika dyrektor szkoły może przyjąć ucznia przechodzącego z tego samego typu szkoły, czyli również ucznia klasy II technikum. Proszę zwrócić uwagę, że uczeń w toku nauczania może również zmieć typ szkoły. Natomiast w § 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu zostało zawarte, że uczeń przechodzący z:

1) klasy I-V technikum publicznego lub niepublicznego może być przyjęty do:

 1. a) klasy I technikum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie innym niż zawód, w którym kształci się uczeń, albo
 2. b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia;

2) klasy II technikum publicznego lub niepublicznego może być przyjęty do:

 1. a) klasy I albo II publicznego liceum ogólnokształcącego albo
 2. b) klasy II publicznej branżowej szkoły I stopnia, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie, w którym zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z zakresem pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w technikum.

W zakresie wyrównywania różnic programowych i nauczania języka obcego nowożytnego stosuje się przepisy § 8 i 9 ww. rozporządzenia.

I tak:

„§  8.

 1. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
 2. Jeżeli uczeń w szkole ponadpodstawowej, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

1) ogólnokształcące w zakresie podstawowym, a w oddziale szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są realizowane w zakresie rozszerzonym,

2) z zakresu kształcenia zawodowego w węższym zakresie niż zajęcia te są realizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi

- przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 1. W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły jednego typu do szkoły tego samego typu lub szkoły innego typu, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego.
 2. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, o którym mowa w ust. 3, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.
 3. W przypadku gdy uczeń w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub w węższym zakresie, uczeń jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.
 • 9.
 1. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, albo

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi.

 1. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z art. 44l albo art. 44wa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb tej ustawy.”

Podstawa prawna:

 • 130 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1641),
 • 25 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz