Przedłużenie stażu awansu zawodowego
Odpowiada
06.07.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie prawidłowości obliczenia terminu ukończenia stażu na nauczyciela dyplomowanego.

Staż rozpoczęłam 3.09.2012 r. i miał on trwać do 2.06.2015 r. Jednak od 13.01.2014 r. do 27.06.2014 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim, następnie w dniach 28.06–30.06.2014 r. miałam przerwę w zwolnieniu (była to sobota, niedziela oraz poniedziałek, na który wzięłam jeden z dwóch przysługujących dni opieki na dziecko, ponieważ mimo chęci nie dałam jednak rady wrócić do pracy), 1.07–12.07.2014 r. ponownie byłam na zwolnieniu lekarskim, 13.07. 2014–7.03.2015 r. przebywałam na urlopie macierzyńskim, 8.03–29.04.2015 r. wykorzystałam zaległy urlop wypoczynkowy. Z moich obliczeń wynika, że staż przedłuży mi się o 428 dni, więc zakończy się 4.08.2016 r. Czy jest to prawidłowe obliczenie?

Odpowiedź:

Na potrzeby odpowiedzi zakładam, że pytanie dotyczy nauczyciela szkoły feryjnej.

Wątpliwości budzi termin rozpoczęcia stażu. Staże na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli rozpoczynają się z początkiem roku szkolnego, a nauczyciel mianowany i dyplomowany powinien wystąpić z wnioskiem o rozpoczęcie stażu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć i do wniosku dołączyć projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Jeżeli nauczyciel wystąpił z wnioskiem oraz dołączył do niego projekt planu rozwoju zawodowego w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, to zachował termin wystąpienia z wnioskiem i w takim przypadku staż powinien rozpocząć się 1 września, czyli z początkiem roku szkolnego (art. 9d KN).

Okres trwania stażu jest okresem ciągłym, obejmującym również okres ferii zimowych i letnich, który jest jednocześnie okresem urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych. Istotne jest, że okres urlopu wypoczynkowego i urlopu wypoczynkowego uzupełniającego jest okresem odbywania stażu.

Skoro rozpoczęła Pani staż 3.09.2012 r., to powinien on trwać jako okres ciągły do 2.06.2015 r., czyli 2 lata i 9 miesięcy. Jeżeli w tym okresie korzystała Pani ze zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego, to w tym przypadku zastosowanie ma przepis art. 9d ust. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: DzU z 2014 r., poz. 191) – dalej KN.

Zgodnie z art. 9d ust. 5 KN „W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.”.

Natomiast zgodnie z art. 9d ust. 5a KN „W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.”.

Zatem w opisanym przypadku staż należy przedłużyć o łączny o okres nieobecności w pracy przypadający w okresie stażu, czyli między 3.09.2012 r. a 2.06.2015 r., z powodu:

– zwolnienia lekarskiego – 13.01–27.06.2014 r. – 5 miesięcy i 14 dni,

– dnia opieki nad dzieckiem, zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego – 30.06.2014 r.– 7.03.2015 r. – 8 miesięcy i 7 dni.

Okres między zwolnieniem lekarskim a dniem opieki na dzieckiem (28–29.06.2014 r.) należy uznać za okres stażu, skoro jest to okres ciągły. Podobnie okresem stażu będzie okres urlopu wypoczynkowego od 8.03 do 29.04.2015 r.

Zatem w opisanym przypadku należy zsumować okres zwolnienia lekarskiego: 5 miesięcy i 14 dni + okres dni opieki na dzieckiem, zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego – jak dobrze liczę, to 8 miesięcy i 7 dni. Zatem staż należy przedłużyć o 1 rok 1 miesiąc i 21 dni.

Staż przedłuża się, licząc od dnia, kiedy miał się skończyć, czyli po upływie wymaganego okresu od jego rozpoczęcia – od 3 czerwca 2015 r., czyli od kolejnego dnia po dniu zakończenia stażu. Zatem staż powinien trwać do 24 lipca 2016 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Czy w trakcie pracy podstawie aktu mianowania na stanowisku nauczyciela rewalidacji dyrektor może aneksować warunki zatrudnienia obejmujące zmianę stanowiska? Jak się zachować wobec takiego pisma i jakie są kroki gdy nie podpisze takiego pisma?Umowa z aktu nadania została podpisana 1.09.2021r.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz