Przedłużanie stażu awansu zawodowego nauczyciela
Odpowiada
20.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Od 1 września 2019 r rozpoczęłam staż na mianowanie. 26 sierpnia 2020 r. Musiałam iść na zwolnienie w związku z ciążą. Na zwolnieniu  byłam do dnia porodu, 5 marca 2021. Od 5 marca 2021 jestem na  urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, do dnia 3 marca. Planowałam skrócić urlop rodzicielski o tydzień i zamiast wrócić 4 marca, wróciłabym 25 lutego 2022r i tym samym nie przekroczę 1 roku i 6 miesięcy na zwolnieniu ciągiem. Jednak w kadrach zostałam poinformowana, że suma moich nieobecności  w trakcie stażu nie może przekroczyć tego czasu i gdyby się zdarzyło, że będę musiała iść na zwolnienie np. Na roczne dziecko w żlobku  w następnych miesiącach np. W czerwcu czy wrześniu  to staż przepada. Już sama nie wiem, wydaje mi się to absurdalne. Proszę o pomoc, bo nigdy nie skończę tego stażu.

Odpowiedź:

Maksymalny okres nieobecności w okresie stażu w opisanym przypadku to 1 rok i 6 miesięcy. Jeżeli jest ryzyko przekroczenia nieobecności w okresie stażu awansu zawodowego z uwagi na zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop rodzicielski – roku i 6 miesięcy, należy odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o rezygnacje z części urlopu rodzicielskiego.

Uzasadnienie:

Zasady związane z  przedłużeniem stażu awansu zawodowego rozstrzyga art. 9d ust. 5, ust. 5a Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela dzieli nieobecności wpływające na termin zakończenia stażu na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą nieobecności w pracy z powodu:

 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby (zwolnienia lekarskie),
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (np. opieka na dzieckiem, czy opieka nad dzieckiem w zw. z COVID) lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem

(art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela)

Wskazane nieobecności przedłużą staż wyłącznie wtedy, gdy trwały nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Gdy jednak nieprzerwana nieobecność przekroczy rok – nauczyciel musi odbyć staż od nowa w pełnym wymiarze.

Karta Nauczyciela nie wskazuje w jaki sposób liczyć terminy w awansie zawodowym, w związku z tym należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). W związku, że nieobecność w czasie trwania stażu ma być nieprzerwana, na termin zakończenia stażu wpłyną nieobecności które trwały nieprzerwanie do dnia, który datą lub nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kodeksu cywilnego).

Druga grupa nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu dotyczy urlopów związanych z rodzicielstwem. W tym przypadku nieobecność w pracy z powodu korzystania z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego lub
 • urlopu ojcowskiego

- spowoduje, że staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy łącznie ze wszystkich przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu (a więc z obu grup) jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

Na termin zakończenia stażu wpłyną jedynie te nieobecności, które przypadły w planowanym okresie jego realizacji. Nauczyciel musi po powrocie do pracy zrealizować jedynie brakujący okres stażu a nie cały okres nieobecności.

Przedłużenie stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego zwykle naliczany jest już od 1 czerwca, tj. dnia następującego po dniu, w którym staż miał się zakończyć. Jeżeli jednak nieobecność nauczyciela w pracy trwa także po 31 maja, staż należy przedłużyć od dnia powrotu nauczyciela do pracy.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego i w związku z powyższymi regulacjami  należy dokonać następujących ustaleń.

Skoro rozpoczęła Pani staż 1 września 2019 r. to powinien zakończyć się 31 maja 2022 r. (po dwóch latach i 9 miesiącach). Jeżeli w tym okresie nauczyciela korzystała z określonych nieobecności które przedłużają staż (zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, rodzicielski) to staż zostanie przedłużony.  Okres urlopu wypoczynkowego podstawowego przypadającego w okresie ferii zimowych i letnich, ale i urlopu uzupełniającego jest okresem stażu, a co za tym idzie nie ma wpływu na wydłużenie stażu.

I tak:

1) zwolnienia lekarskie:

 • 08.2020 – 5.03.2021 – okres ten przedłuża staż

2) urlop macierzyński i rodzicielski:

 • od 5.03.2021 r. – 3.03.2022 r. - okres ten przedłuża staż,

Jeżeli nieobecność nieprzerwanie trwa dłużej niż rok i 6 miesięcy staż należy powtórzyć. W opisanym przypadku początek nieprzerwanej nieobecności zaczyna się 26 sierpnia 2020 r. (zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński i rodzicielki). A zatem okres nieprzerwanej nieobecności przy takim założeniu może wynieść znacznie więcej niż rok i 6 miesięcy. W takim razie należy odpowiednio wcześnie zrezygnować z części urlopu rodzicielskiego.  Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy - składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca ma obowiązek wniosek ten uwzględnić (art. 1791 § 4 i 5 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

 • 9d ust. 5 i ust. 5a, art. 9h ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
 • 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
 • 1791 § 4, 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz