Prowadzenie dziennika lekcyjnego
Odpowiada
16.02.2010

PYTANIE

Jak powinien wyglądać wpis w dzienniku w klasie I w edukacji wczesnoszkolnej w rubryce „edukacja”?


Wpisujemy tam nazwę przedmiotu, edukacji czy tylko nazwę „edukacja wczesnoszkolna”? Numerujemy godziny konkretnych edukacji, czy ogólnie edukacje wczesnoszkolne?

ODPOWIEDŹ

23 marca 2009 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania (DzU z 2009 r. nr 54 poz. 442).

Kwestie dotyczące klas I, a więc edukacji wczesnoszkolnej określone zostały szczegółowo w załączniku nr 1 rozporządzenia.

Wygląda to następująco:

Lp.

Obowiązkowe zajęcia

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1

Edukacja wczesnoszkolna b

60

2

Alternatywne metody komunikacji

6

Przy edukacji wczesnoszkolnej jest litera „b”. Odsyła do wyjaśnienia, jak ma przebiegać edukacja wczesnoszkolna w trzyletnim cyklu kształcenia. Mówi ono, że podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym, że w trzyletnim okresie nauczania następujące zajęcia edukacyjne należy realizować co najmniej w wymiarze:

* język obcy nowożytny − 190 godzin,

* edukacje muzyczna, plastyczna, komputerowa − każda po 95 godzin,

* wychowanie fizyczne − 290 godzin.

Z powyższego wynika, że nauczyciel ma prawo do samodzielnego rozdzielenia poszczególnych zajęć w poszczególnych latach (klasa I, II, III), ale na koniec klasy III musi zrealizować wyszczególnione liczby godzin poszczególnych zajęć. Może zatem nie prowadzić zajęć komputerowych w klasie I, ale musi je przeprowadzić w klasach następnych.

Wpis w dzienniku winien wyglądać następująco:

  1. jeśli ma miejsce edukacja matematyczna czy przyrodnicza, to możemy w temacie lekcji wpisać edukacja wczesnoszkolna, z wyszczególnieniem poszczególnych treści:

  2. jeśli prowadzone są wspomniane wyżej edukacje, to należy ująć je w dzienniku jako temat, pamiętając koniecznie o numerowaniu zajęć:

Zgodnie bowiem ze wspomnianym rozporządzeniem nauczyciel w dzienniku klasy III winien się wykazać określoną liczbą godzin z języka obcego, edukacji muzycznej, plastycznej i komputerowej oraz wychowania fizycznego.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz