Promocja ucznia niepełnosprawnego
Odpowiada
15.03.2011

PYTANIE

Jak należy promować ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym, który w tym roku szkolnym kończy klasę III gimnazjum, a przynależy do klasy z uczniami zdrowymi.


Nigdy nie miał wydłużonego etapu edukacyjnego (nie było zgody rodziców). Nagle w marcu rodzice wyrazili chęć, aby ich syn dalej chodził do szkoły. Czy jest to możliwe?

ODPOWIEDŹ

W przypadku, kiedy uczeń otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym, a rodzice wybrali dla niego szkołę ogólnodostępną, wówczas szkoła jest zobowiązana zapewnić temu uczniowi realizację programu nauczania zgodnie z niepełnosprawnością i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazanymi w orzeczeniu. Nauczyciele powinni opracować indywidualny program nauczania. Program powinien zawierać również wskazanie dotyczące prowadzenia zajęć rewalidacyjnych wspomagających rozwój tego ucznia i realizować go podczas zajęć w klasie bądź podczas zajęć realizowanych indywidualnie z tym uczniem.

Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki w gimnazjum podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych jest prowadzone, w przypadku gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21. roku życia.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że generalnie można przedłużyć naukę w gimnazjum ucznia niepełnosprawnego, jednak w przedstawionej sytuacji nie ma już formalnej możliwości do przedłużenia tego etapu.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU z 2002 r. nr 15, poz. 142, z późn. zm.), § 3 pkt 7.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU z 2005 r. nr 19, poz. 167), § 3 i 1.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz