Praca w komisji
Odpowiada
20.01.2014
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 25-letnim stażem pracy. Po ukończeniu kursu ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych mogę zasiadać w komisji dotyczących awansu zawodowego.

Nadmieniam, że jestem nauczycielem czynnym. Powołanie do ww. komisji często przychodzi na mój adres domowy lub szkolny. Jak powinnam się zachować, kiedy posiedzenie komisji do spraw awansu zawodowego ma miejsce w czasie moich lekcji? Czy powinnam odmówić w nim udziału, czy poprosić dyrektora o urlop bezpłatny (przy założeniu, że o zastępstwach tzw. koleżeńskich nie ma mowy).

ODPOWIEDŹ

Eksperci wchodzą w skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez organ prowadzący szkołę dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego oraz komisji kwalifikacyjnej powołanej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2013 r., poz. 393) organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel.

W związku z powołaniem komisji organ powołujący powinien uzgodnić z ekspertami termin ich udziału w pracach komisji. W przypadku, gdy posiedzenie komisji koliduje z czasem pracy i obowiązkami nauczyciela w szkole, nauczyciel powinien skorzystać z urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie przepisu art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Odmowa przez eksperta udziału w pracach komisji może stać się powodem skreślenia z listy ekspertów. Zgodnie bowiem przepisami z art. 9g ust. 11c pkt 2 lit. a KN skreślenie z listy ekspertów następuje na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w której skład ekspert został powołany.

W myśl § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (DzU z 2013 r. poz. 354) skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje na pisemny, umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 2 KN.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz