Praca nauczyciela w szkołach w podmiotach leczniczych
Odpowiada
28.11.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry. Jestem nauczycielem historii w szkole sanatoryjnej. Od nowego roku szkolnego będę pracował na pensum łączonym- 12 godzin w dydaktyce+ 102 godziny ( w skali roku) jako nauczyciel-wychowawca zajęć pozalekcyjnych- w sumie daje to 13/19 etatu. Moje zaszeregowanie się nie zmienia, nadal jestem zatrudniony jako nauczyciel historii i wos-u. Dyrekcja przydzieliła mi dyżury (płatne oczywiście) także w soboty i niedzielę. Czy jest to zgodne z prawem? Nauczyciele wychowawcy oczywiście pracują zarówno w soboty, niedziel jak i w wakacje.

Odpowiedź:

Zasady organizacji kształcenia w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych reguluje rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia przedszkola specjalne, szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne specjalne, zorganizowane w podmiotach leczniczych, zapewniają dzieciom i młodzieży kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, organizowane w czasie uzgodnionym z kierownikiem podmiotu lub ordynatorem oddziału szpitalnego.

Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w tych placówkach realizuje się w specjalnych grupach wychowawczych lub w specjalnym zespole pozalekcyjnym zajęć wychowawczych.

Zespół pozalekcyjny lub grupa wychowawcza stanowią integralną część przedszkola lub szkoły, w których zostały zorganizowane.

Pracę zespołu pozalekcyjnego i grupy wychowawczej organizuje się w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkolnych i w dniach wolnych od nauki. A zatem zespoły pracują w systemie nieferyjnym.

Natomiast przedszkola/szkoły specjalne pracują w trybie feryjnym.

W odniesieniu do kwestii pensum nauczycieli i wychowawców zespołu pozalekcyjnego zatrudnionych w tych szkołach zauważyć należy, że ustala się je z uwzględnieniem tabeli umieszczonej w art. 42 ust. 3 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN.

Przy czym odrębnie uregulowano tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli szkół specjalnych i wychowawców zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych.

Należy zatem uwzględnić, że wychowawcę zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych obowiązuje 24 godzinne pensum, natomiast nauczycieli przedszkoli i szkół specjalnych 18 godzinne pensum.

Jeśli nauczyciel przedszkola specjalnego będzie realizował dodatkowo obowiązki wychowawcy zespołu pozalekcyjnego, a zatem będzie realizował w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć należy ustalić pensum łączone zgodnie z art. 42 ust. 5c Kart Nauczyciela, tj. jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w związku z powierzeniem pracy w zespole pozalekcyjnym zajęć wychowawczych ustala w zależności od potrzeb dyrektor szkoły/przedszkola specjalnego.

Podstawa prawna:

  • 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2181).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz