Pomniejszenie wynagrodzenia o dodatki
Odpowiada
15.09.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na czas nieokreślony. Od września 2011 r. otrzymywałam dodatek motywacyjny i dodatek funkcyjny – przyznawane co pół roku. Od 24 czerwca 2014 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim ze względu na zagrożenie ciąży. Przez lipiec i sierpień dostawałam uśrednione wynagrodzenie. Natomiast od 1 września 2014 r. otrzymałam wynagrodzenie pomniejszone o dodatki, w porównaniu do lipca mniejsze o ok. 1000 zł. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) wynagrodzenie nauczyciela składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego,

- dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

- dodatków za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dodatków socjalnych.

Zgodnie z przepisem art. 92 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w wypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą przypadającą w czasie ciąży i trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownica zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Wysokość wspomnianego wynagrodzenia oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego określonych w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 159).

Natomiast w wypadku nieobecności trwającej dłużej niż 33 dni pracownicy będzie przysługiwać zasiłek chorobowy określony w przywołanej ustawie. Zgodnie z przepisem art. 36 tejże ustawy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Mając na uwadze powyższe, dodatek motywacyjny i funkcyjny stanowią składniki wynagrodzenia nauczyciela i w świetle przywołanych regulacji powinny być one wliczone do średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a tym samym wynagrodzenie nauczyciela korzystającego z zasiłku chorobowego w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą nie może zostać pomniejszone o wysokość wspomnianych dodatków.

Jeżeli więc przez cały rok przed skorzystaniem ze zwolnienia lekarskiego otrzymywała Pani wynagrodzenie zawierające dodatki motywacyjny i funkcyjny, to zarówno w czasie ciąży, jak i podczas urlopu macierzyńskiego Pani świadczenie nie może być pomniejszone o wysokość wspomnianych dodatków.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz