Pokój nauczycielski
Odpowiada
26.05.2014
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Tydzień temu wójt naszej gminy odebrał nam pokój nauczycielski i w to miejsce utworzył biuro dla trzech księgowych. Nam wyznaczono pokój pielęgniarki (bardzo mały) jako pokój nauczycielski na najbliższe 2 lata.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. W każdym pokój jest bardzo mały. Miejscem rad pedagogicznych ma być gminne centrum integracji, gdyż w żadnym z pokoi nie mogą się zmieścić wszyscy nauczyciele, nawet na stojąco. W budynku, gdzie mieści się gabinet dyrektora, nie ma krzeseł dla ludzi dorosłych. Czy może istnieć szkoła licząca ponad 200 uczniów, zatrudniająca 19 nauczycieli bez pokoju nauczycielskiego? Czy są jakieś przepisy regulujące wielkość pokoju nauczycielskiego?

ODPOWIEDŹ

Nie ma odrębnych przepisów, które ustalałyby powierzchnię pokoju nauczycielskiego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69) nie zawiera postanowień dotyczących wielkości pomieszczeń w szkole.

Wskazać jednak należy, iż można kierować się w tej kwestii przepisami ogólnymi dotyczącymi warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Dodatkowo niektóre kwestie dotyczące wymogów budynków użyteczności publicznej zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Budynek, w którym zlokalizowana jest szkoła, powinien odpowiadać warunkom określonym dla budynku użyteczności publicznej (zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony m.in. na potrzeby oświaty).

Pewne ogólne wskazania dotyczące powierzchni przypadającej na jedną osobę można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.). Przepis § 19 stanowi, że na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz