Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Odpowiada
03.04.2008PYTANIEZgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez naszą gminę miejską przekazano 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.


Z tych środków wyodrębniono środki: na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego oraz na dodatek funkcyjny. Z racji tego, że są to bardzo wysokie środki, wyodrębnione kosztem dokształcania i doskonalenia innych nauczycieli nasuwają się następujące pytania: Czy jest to prawidłowe działanie? Czy ci nauczyciele nie powinni otrzymywać tylko dodatku funkcyjnego ponieważ, gdyby byli zwykłymi nauczycielami otrzymywaliby pensję z budżetu szkoły?
ODPOWIEDŹArt. 70a ust. 1 i 1a ustawy Karta Nauczyciela zobowiązuje Jednostki Samorządu Terytorialnego do następujących działań:1. Organy prowadzące szkoły wyodrębniają w swoich budżetach środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego –
w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem pkt. 1a.1a. Środki, o których mowa w pkt. 1, mogą być również przeznaczone, w wysokości nie większej niż 20%, na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Dofinansowanie polegające na zwiększeniu funduszu wynagrodzeń w planach finansowych szkół nie może być wyższe niż skutki finansowe zatrudnienia nauczyciela w wymiarze odpowiadającym przyznanej zniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi dyplomowanemu.


Mamy więc bardzo precyzyjnie określony sposób wyodrębniania środków na doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Organ prowadzący szkoły ma zatem prawo do tego, by z tych środków pokrywać koszty zniżek udzielonych nauczycielom dyplomowanym do pełnienia funkcji metodyka.


W rozporządzeniu MENiS z dnia 29 marca 2002 r. (DzU z dnia 30 kwietnia 2002 r., Nr 46, poz. 430)
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (DzU z dnia 30 kwietnia 2002 r., Nr 46, poz. 430), określono, na jakie formy dokształcania i doskonalenia można wykorzystać wyodrębnione środki.2. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowuje się:


a) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych;


b) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;


c) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;


d) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie;


e) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szkoły lub placówki;


f) szkolenia rad pedagogicznych.3. Ze środków, o których mowa wyżej dofinansowuje się również w części lub w całości:


a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;


b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;


c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.Oto przykładowy tryb postępowania dyrektora szkoły przy podziale środków na doskonalenie zawodowe.


1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli (
czasookres tego planu powinien określić organ prowadzący), mając na uwadze:


a) program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowe,


b) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,


c) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.


2. Plan ten przekazuje do organu prowadzącego.


3. Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek złożone do dnia 30 listopada każdego roku (wzór wniosku w załączniku nr 1).


4. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w pkt. 3 podpunkcie a (opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli) oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.


5. Rady Pedagogiczne opracowują i zatwierdzają regulamin przyznawania dofinansowania do form dokształcania i doskonalenia nauczycieli (wzór regulaminu w załączniku nr 2).


6. Nauczyciele składają wniosek – podanie do dyrektora o dofinansowanie doskonalenia lub dokształcenia w terminach określonych przez dyrektora (można podać dwa terminy, np. semestr zimowy – do 15 października i semestr letni – do 15 marca).


7. Dyrektor szkoły lub placówki w terminie do dnia 31 marca każdego roku składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym (wzór w załączniku nr 3).Podstawa prawna:


1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674)


2. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (DzU z dnia 30 kwietnia 2002 r., Nr 46, poz. 430)
Elżbieta Kaczmarska

– edukator samorządowy

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz