Plan wynikowy
Odpowiada
05.01.2009PYTANIECzy istnieje przepis dotyczący pisania dodatkowego planu wynikowego dla uczniów posiadających opinię wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?
ODPOWIEDŹNauczyciel danego przedmiotu wybiera program nauczania, zgodnie z którym prowadzi zajęcia. Szczegółowe wytyczne dotyczące obowiązujących programów nauczania zostały określone w Rozporządzeniu MENiS z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (DzU, Nr 25, poz. 220). Na podstawie wybranego programu nauczania nauczyciel, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU, Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), określa wymagania, informuje o nich uczniów i ich rodziców, ocenia zgodnie z ustalonym systemem oceniania, dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb uczniów. Zgodnie z § 6, ust. 1 każdy
nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania do indywidualnych psychofizycznych potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia. Zatem opracowując rozkład nauczania czy też plan wynikowy (w zależności od wewnętrznych przepisów obowiązujących w szkole) nauczyciel musi uwzględnić wytyczne zawarte w opiniach sformułowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W związku z tym, że w planie wynikowym znajduje się informacja o planowanych osiągnięciach ucznia, jego postępach w nauce, standardach wymagań dotyczących wiadomości i umiejętności na danym poziomie, dokument ten musi uwzględniać poziom danej grupy. Uczeń z orzeczeniem z poradni może nie sprostać wymaganiom stawianym pozostałym uczniom. Wówczas
zasadnym wydaje się pisanie dla takiego ucznia osobnego, ściśle związanego z jego możliwościami planu wynikowego, po to, by ostateczna ocena była odzwierciedleniem jego rzeczywistych postępów w nauce i by ocenianie stanowiło zachętę do systematycznej pracy.Katarzyna Wójtowicz
– zastępca dyrektora Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz