Plan pracy szkoły
Odpowiada
15.01.2009PYTANIEJaki przepis reguluje szczegółowo zakres treści rocznego planu pracy szkoły? Jak powinien wyglądać taki plan?
ODPOWIEDŹŻaden przepis nie reguluje szczegółowo zakresu treści rocznego planu pracy szkoły. Wszystko zależy od dyrektora i jego współpracowników. Nie ulega wątpliwości, że
plan powinien:


1) mieć prostą konstrukcję,


2) jasno precyzować obowiązki pracowników szkoły,


3) zawierać terminarz wykonania zadań,


4) uwzględniać równomierne rozłożenie zadań na poszczególne miesiące.


Pamiętajmy, że
plan pracy szkoły
na dany rok szkolny przygotowuje dyrektor lub wyznaczeni przez niego pracownicy. Najlepiej przygotować go w drugiej połowie sierpnia.
Plan powinien być zaopiniowany przez radę rodziców i zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Rada pedagogiczna na zebraniu (w sierpniu lub na początku września) powinna zaopiniować w drodze uchwały organizację pracy szkoły na dany rok szkolny.


Dodatkowo można stworzyć wieloletni plan pracy szkoły (plan rozwoju) oraz wieloletni plan doskonalenia nauczycieli.Przykładowa struktura „Planu pracy szkoły”


1. Kalendarz roku szkolnego – zadania dyrektora szkoły określone w terminarzu:

 • Termin rozpoczęcia roku szkolnego/zakończenia roku szkolnego
 • Terminy ferii
 • Dni wolne (bez konieczności odpracowania)
 • Dni wolne (pod warunkiem ich odpracowania)
 • Święta państwowe i ważniejsze daty w danym roku szkolnym

2. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych


3. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:

 • Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych
 • Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych
 • Terminy wystawiania ocen/projektów ocen
 • Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

4. Terminarz zebrań rad pedagogicznych (w tym rad szkoleniowych wraz z tematyką i terminem szkoleń)


5. Nadzór pedagogiczny


6. Zadania związane z polityką kadrową (terminy zawierania umów, kontrola akt osobowych, ruch służbowy itp.)


7. Terminy zebrań z rodzicami


8. Działania związane z awansem zawodowym (m.in. harmonogram działań dyrektora szkoły, lista nauczycieli rozpoczynających i kontynuujących staż, terminarz, przydział opiekunów stażu, lekcje koleżeńskie)


9. Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy:

 • Przeglądy szkół pod kątem bezpieczeństwa
 • Kontrola badań okresowych i szkoleń z zakresu bhp
 • Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych
 • Termin przeprowadzenia próbnej ewakuacji szkoły

10. Terminy przygotowań sprawozdań, raportów i informacji:

 • Sprawozdania SIO
 • Terminarz przygotowania „Planu nadzoru pedagogicznego”
 • Sprawozdanie z realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego”
 • Sprawozdanie z wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli i przygotowanie działań na kolejne lata
 • Sprawozdania z realizacji planu finansowego
 • Inne zadania związane ze sprawozdawczością

11. Promocja szkoły (zadania, zespoły, terminy, imprezy i uroczystości)


Warto zaznaczyć, że gwarantem prawidłowego funkcjonowania szkoły jest dobrze opracowany i systematycznie wdrażany plan pracy szkoły. Czas i wysiłek włożony w jego przygotowanie zaprocentuje na koniec roku.Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz