Pisemne uzasadnienie ocen bieżących
Odpowiada
28.09.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Czy nowe rozporządzenie w sprawie oceniania wymusza na nauczycielach konieczność pisemnego uzasadnienia ocen bieżących – z wyszczególnieniem tego, co uczeń zrobił dobrze, a co źle, a także jak powinien dalej pracować?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU z 2015 r., poz. 843) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Przepisy nowego rozporządzenia nie przesądzają o formie takiego oceniania, nie można więc stwierdzić, że wymuszają one konieczność pisemnego uzasadniania ocen bieżących. Aby odpowiedzieć na postawione pytanie, należałoby sięgnąć jednak do zapisów zawartych w statucie szkoły, bowiem zgodnie z art. 44b ust. 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2574 ze zm.) – dalej u.s.o. – szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa właśnie statut szkoły.

Także z treści art. 44i u.s.o. wynika, że sposób ustalania ocen bieżących określa statut szkoły. W mojej ocenie wystarczy, że ocena bieżąca będzie uzasadniona w formie ustnej, a dopiero w wypadku, gdy takie rozwiązanie zostanie przez ucznia lub jego rodzica uznane za niewystarczające, statut może przewidywać złożenie wniosku o uzasadnienie oceny na piśmie. Wydaje się, że przyjęcie zapisów w statucie szkoły przewidujących konieczność każdorazowego, pisemnego uzasadniania ocen bieżących (obejmujących wskazania zawarte w rozporządzeniu, o których mowa powyżej) mogłoby w znaczącym stopniu utrudnić lub wręcz uniemożliwić normalną pracę dydaktyczną nauczyciela.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz