PESEL w dzienniku
Odpowiada
16.12.2012
Lucyna Gromiec

Prawnik

PYTANIE
:

Nauczyciele wpisali w dziennikach PESELE uczniów. Nie powinny się tam znaleźć. Co mogę zrobić – zamazać numery korektorem czy zakleić paskiem papieru? Proszę o radę, bo nie wiem, jak z tej sytuacji wybrnąć.

ODPOWIEDŹ
:

Prawdą jest, że przepisy dotyczące prowadzenia dzienników lekcyjnych nie obligują do wpisywania numerów PESEL w tych dokumentach. Dane, które bezwzględnie muszą być rejestrowane w dzienniku lekcyjnym, wymienione są w §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU nr 23, poz. 225 z późn. zm.). Wśród tych danych nie ma PESEL-u. Jednocześnie nie ma też zakazu umieszczania go w tym dokumencie.

Co można więc zrobić? Moim zdaniem należy zostawić te numery (w dzienniku nie wolno używać korektora, proszę też nie zaklejać wpisów), ale pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu pokoju nauczycielskiego jako szczególnego miejsca, w którym przechowuje się dane osobowe (znajdujące się w dziennikach lekcyjnych). Każdy nauczyciel musi podpisać oświadczenie, że zapoznał się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Dokument należy dołączyć do akt osobowych danego nauczyciela.

W przyszłości przed kupieniem dzienników warto przeanalizować ich treść (nie ma określonego prawem wzoru dziennika lekcyjnego – wyboru dokonuje dyrektor) pod kątem informacji wymaganych zapisami rozporządzenia.

UZASADNIENIE:

Dyrektor kieruje działalnością szkoły i odpowiada za jej właściwą organizację. Dokumentację przebiegu nauczania należy prowadzić zgodnie z przepisami wspomnianego powyżej rozporządzenia. Zgodnie z zawartymi tam przepisami (patrz zmiany od 1 września 2010 r.) PESEL należy wpisywać w następującej dokumentacji szkolnej:

a) księdze ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu oraz księdze ewidencji dzieci i młodzieży,

b) księdze uczniów,

c) księdze wychowanków.

PESEL należy umieszczać też na:

 • świadectwach szkolnych promocyjnych,

 • świadectwach ukończenia poszczególnych typów szkół,

 • arkuszach ocen i indeksach.

W przypadku uczniów, którym nie nadano tego numeru, będzie się wpisywać serię i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby. Zrezygnowano z obowiązku wpisywania do dzienników lekcyjnych oznaczenia realizowanych programów nauczania.

Zgodnie z § 7 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły:

 • nazwiska i imiona uczniów,

 • daty i miejsca urodzenia,

 • adresy ich zamieszkania,

 • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),

 • adresy ich zamieszkania, a także

 • tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału oraz

 • a w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej – semestralny plan zajęć edukacyjnych, a także imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu – również oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych modułów, oraz oceny zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

Dodatkowo w klasach I–III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

Natomiast do dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę dla dorosłych nie wpisuje się danych dotyczących rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy pełnoletnich.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w szkole jest jej dyrektor, który pełni funkcję administratora danych osobowych. Nauczyciele są osobami dopuszczonymi do przetwarzania danych i są zobowiązani do zachowania tajemnicy (dostępu do danych i ich merytorycznej treści). Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia.

Pokój nauczycielski, w którym przechowuje się dane osobowe (dzienniki lekcyjne), musi być, podobnie jak inne pomieszczenia, gdzie przechowuje się dane osobowe, odpowiednio zabezpieczony.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DzU nr 80, poz. 521);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista, dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz