Organizacja zajęć w oddziale przedszkolnym
Odpowiada
23.09.2014
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Czy nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej może prowadzić zajęcia ruchowe łączone z klasą pierwszą? Jeśli tak, to jak wygląda wynagrodzenie nauczyciela za przeprowadzone godziny łączone?

ODPOWIEDŹ

Nauczyciel, ażeby móc prowadzić zajęcia edukacyjne powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje. Wyjątek stanowi sytuacja przewidziana w przepisie art. 10 ust. 9 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zgodnie z którym za zgodą właściwego kuratora oświaty w przypadku niemożliwości zatrudnienia osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje można zatrudnić osobę, która ich nie posiada. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 4 ust. 1 przywołanego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada osoba, która ukończyła:

– studia pierwszego stopnia lub studia magisterskie na kierunku lub specjalności zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

– studia pierwszego stopnia na kierunku lub studia magisterskie, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

– studia magisterskie na kierunku lub specjalności innej niż prowadzone zajęcia lub nauczany przedmiot i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

– studia wyższe na kierunku/specjalności innym niż prowadzone zajęcia, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

– ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom lub

– ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż prowadzone zajęcia, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Ponadto zgodnie z przepisem § 4 ust. 2 przywołanego rozporządzenia do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

– studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub

– zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, wynagrodzenia nauczyciela składa się z:

– wynagrodzenia zasadniczego,

– dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

– wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

– nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

Ponadto zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 przywołanej ustawy nauczycielom przysługuje dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach pracy. Zgodnie z przepisem § 8 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 z późn. zm.) za pracę w trudnych warunkach uznaje się między innymi prowadzone przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych.

Mając na uwadze powyższe , jeżeli ma Pani odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć ruchowych zarówno w szkole podstawowej, jak i w przedszkolu, to takie zajęcia może Pani prowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to przywołany przepis §8 pkt 10 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku stwarza możliwość uzyskania dodatku z tytułu prowadzenia zajęć w grupach łączonych w szkole podstawowej. Jednak w mojej opinii w Pani przypadku nie będzie możliwe zastosowanie przywołanego przepisu, gdyż dotyczy on zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. Dlatego wynagrodzenie za przeprowadzenie tych zajęć otrzyma Pani w ramach comiesięcznego wynagrodzenia lub jako godziny ponadwymiarowe.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz