Organizacja pracy logopedy w przedszkolu
Odpowiada
26.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałabym się upewnić, jak wygląda organizacja pracy logopedy w przedszkolu. Od października będę zatrudniona na 8h – czy dobrze rozumiem, że obowiązuje mnie „Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania PPP”, wg którego mogę zaprosić maksymalnie czteroosobową grupkę na 45 min. zajęcia (każda grupka raz w tygodniu)? To znaczy też, że powinnam zakwalifikować tylko dzieci o największych problemach (na pewno dzieci potrzebujących zaj. logop. będzie więcej). Z drugiej strony widzę też adnotację, że to dyrektor decyduje o wymiarze zajęć – można więc przeprowadzać krótsze zajęcia z większą liczbą dzieci (w porozumieniu z dyrekcją)? 

Odpowiedź:

Godzina pracy nauczyciela logopedy, w przedszkolu wynosi 60 minut. Nie należy jej mylić z godziną zajęć logopedycznych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, która trwa 45 minut (z tym, że jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka, możliwe jest prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć). Jest to bowiem czas trwania zajęć logopedycznych dla dziecka.

Uzasadnienie:

Na podstawie § 9 oraz § 16 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Godzina tych zajęć trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć logopedycznych w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

Natomiast zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

Przepisy prawa oświatowego nie określają wymiaru godzin zajęć logopedycznych dla dziecka uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Wymiar zajęć logopedycznych dla dziecka:

  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinien być określony, na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu, w indywidualnym programie-edukacyjno-terapeutycznym - § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • objętego w przedszkolu pomocą psychologiczno-pedagogiczną określa dyrektora przedszkola - § 20 ust. 6 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Z powyższych regulacji wynika, że prawodawca wskazał, że czas zajęć prowadzonych w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, w szczególności wieku oraz rodzaju prowadzonych zajęć. Godzina zajęć logopedycznych trwa 45 minut. Dopuszcza się jednak prowadzenie zajęć logopedycznych w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami. W przypadku dzieci w przedszkolu, czas trwania poszczególnych zajęć logopedycznych będzie krótszy niż 45 minut z uwagi na ich indywidualne potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne. Jednak ustalony dla dziecka wymiar tygodniowy musi być przestrzegany. Zatem w przypadku ustalenia dla danego dziecka tygodniowego wymiaru zajęć logopedycznych (organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej) na poziomie 1 godziny oraz przyjęcia, że poszczególne zajęcia z tym dzieckiem trwają po 15 minut, to ostatecznie dziecko to będzie w każdym tygodniu brało udział w 3 zajęciach logopedycznych po 15 minut, co w wymiarze tygodniowym daje 1 godzinę zajęć.

Jednak, niezależnie od tego jak długo trwają zajęcia logopedyczne ustalone dla poszczególnych dzieci, godzina pracy nauczyciela logopedy wynosi 60 minut i tak jest rozliczana w wymiarze tygodniowym (suma czasu trwania poszczególnych zajęć prowadzonych przez tego nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1309 ze zm.),
  • 9, § 16, § 20 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280 ze zm.),
  • 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz