Organizacja nauczania indywidualnego
Odpowiada
15.10.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej w zaleceniach wskazane zostało nauczanie indywidualne w trakcje zajęć z: języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego i historii. Natomiast realizację pozostałych przedmiotów: muzyki, plastyki, wychowania fizycznego, informatyki oraz zajęć technicznych orzeczenie zaleca prowadzić wspólnie z klasą. Organ prowadzący, powołując się na artykuł § 7. 1. twierdzi, że w trakcie przyznanych 8 godzin należy zrealizować wszystkie przedmioty, czyli te, które w orzeczeniu zostały wskazane do nauczania indywidualnego oraz wspólnego z klasą. Jak zatem zaplanować nauczanie indywidualnego dla takiego ucznia? Zgodnie z zaleceniami orzeczenia czy może w trakcie zajęć indywidualnych ma zrealizować wszystkie przedmioty?

Odpowiedź:

Rzeczywiście w myśl zapisów § 7 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DzU z 2014 r., poz. 1157), dalej r.i.p.n. w indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Wydaje się zatem, że organ prowadzący ma rację – należy zrealizować nauczanie indywidualne dotyczące wszystkich przedmiotów w wymiarze 8 godzin. Jednoznaczna odpowiedź wymaga jednak zapoznania się z orzeczeniem poradni. Niezależnie od tych 8 godzin nauczania indywidualnego, zgodnie z § 10 r.i.p.n., dzieciom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę możliwości, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz aktualnego stanu zdrowia ucznia, organizuje różne formy jego uczestniczenia w życiu szkoły.

Od dyrektora oczekuje się, by w szczególności umożliwił uczniowi udział w zajęciach rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia oraz w uroczystościach i imprezach szkolnych. Wymieniony katalog zajęć/imprez nie jest zamknięty, o czym świadczy zwrot „w szczególności”, zatem od dyrektora szkoły zależy, na jakie zajęcia – poza godzinami przeznaczonymi na indywidualne nauczanie, zajęcia rewalidacyjne i inne przydzielone uczniowi formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pozwoli uczniowi.

Teoretycznie na wymienionych w pytaniu zajęciach uczeń mógłby uczestniczyć zatem z całą klasą. Jednak z drugiej strony udział w tak licznych zajęciach może poniekąd stać w sprzeczności z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania. Jednak to dyrektor na miarę możliwości szkoły (infrastruktury, kadry) i aktualnego samopoczucia/stanu zdrowia dziecka umożliwia mu, w integracji ze środowiskiem rówieśniczym, udział w zajęciach nie wynikających z objęcia dziecka indywidualnym nauczaniem (z jednoczesną spójnością z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu).

W wypadku zaistnienia – w opinii dyrektora – pewnego rodzaju dualizmu wynikającego z zapisanych w orzeczeniu zaleceń (nauczanie indywidualne i zbyt duża ilość zajęć z całą klasą w odniesieniu do możliwości zdrowotnych ucznia) można poprosić specjalistów o doprecyzowanie kluczowych dla dziecka zaleceń. Jednak tak szerokie zapisy orzeczenia proponowałabym uznać za drogowskaz do wyboru, a nie konieczność ich pełnej realizacji w codziennym życiu szkolnym ucznia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz