Opiekun w internacie
Odpowiada
12.04.2010

PYTANIE

Na ilu uczniów w internacie przypada jeden opiekun? Czy regulują to jakiś przepisy?


ODPOWIEDŹ

Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii liczby uczniów przypadających na jednego opiekuna w internacie szkolnym.

Zgodnie z § 45 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (DzU z 2005 r. nr 52, poz. 467, z późn. zm.) placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania są bursy i domy wczasów dziecięcych.

W skład zespołu wychowawczego w bursie wchodzą:

1) dyrektor bursy lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawca grupy wychowawczej;

3) w miarę potrzeb i możliwości - pedagog lub psycholog oraz inni specjaliści.

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa wychowawcza. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może być większa niż 35.

Przepisy prawa oświatowego nie regulują jednak tej kwestii w odniesieniu do internatów, wobec czego nie można jednoznacznie stwierdzić, jaka liczba uczniów podlega pod jednego opiekuna.

Marta Handzlik - prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz