Opiekun stażu
Odpowiada
14.12.2010

PYTANIE

W naszym przedszkolu jest dwóch nauczycieli dyplomowanych (wraz z dyrektorem). Jedna z pań rozpoczęła już awans na stopień nauczyciela mianowanego.


W najbliższym roku szkolnym dwie kolejne panie, a następnym jeszcze jedna – mają zamiar również ubiegać się o ten stopień. Jak w tym przypadku będzie wyglądać przydzielenie opiekuna stażu? Jeden już jest „zajęty”;, pozostaje dyrektor, ale liczba chętnych jest znacznie większa. Czy jeden opiekun może mieć kilku stażystów? Czy też opiekun przydzielony zostanie z innej placówki? Czy są na to jakieś regulacje prawne?

ODPOWIEDŹ

Kwestia opiekuna stażu uregulowana jest w dwóch następujących dokumentach:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593, z późn. zm.).

Art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela powiada, że nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż, dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że w przedszkolach, szkołach i placówkach, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. Ust. 5 precyzuje zadania opiekuna stażu jako udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

W rozporządzeniu MENiS w § 5 jest mowa, iż opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Tyle w kwestii opiekuna stażu podają akty prawne.

A zatem, zgodnie z Kartą Nauczyciela opiekunem stażu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, czyli nauczyciela posiadającego stopień awansu kontraktowy, może być nauczyciel dyplomowany, mianowany, jak również dopuszczalne jest, że dyrektor sobie powierzy rolę opiekuna.

Nie wchodzi natomiast w rachubę powierzenie roli opiekuna stażu nauczycielowi z innej placówki, bowiem taka opcja możliwa jest tylko w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wskazany przez organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym (art. 9c ust. 4 pkt. 2 Karty Nauczyciela).

Reasumując, w danym przypadku poszczególni nauczyciele mogą mieć przydzielonego opiekuna w postaci:

  1. nauczyciela dyplomowanego,

  2. dyrektora.

Wskazane osoby mogą mieć więcej niż jednego stażystę, ponieważ nie ma uregulowań prawnych, które precyzują, ilu stażystów może mieć dany opiekun. Jeśli więc w placówce sytuacja kadrowa wygląda tak, jak w opisany sposób, czyli dwóch nauczycieli dyplomowanych, a reszta to nauczyciele kontraktowi, to opiekunami mogą zostać tylko dyplomowani.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz