Opieka nad dziećmi
Odpowiada
27.07.2009PYTANIEW naszej szkole nie ma gabinetu stomatologicznego. Jest on oddalony 0,5 km od szkoły. Kto może doprowadzać uczniów do gabinetu i jakie musi mieć uprawnienia?
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 9 ust. 1 Karty Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Przez przygotowanie pedagogiczne rozumieć należy nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną (zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – DzU nr 155, poz. 1288 z późn. zm.).


Szkoła to instytucja dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, a te zadania realizują nauczyciele posiadający określone kwalifikacje. Wśród zadań opiekuńczych wymienić należy opiekę podczas np. wycieczek czy wyjść klasy do kina. Podczas nich nauczyciel zobowiązany jest do sprawowania opieki, do czego jest uprawniony.Zatem podczas wszelkich wyjść dzieci poza teren szkoły opiekę nad nimi może sprawować każdy z nauczycieli, dotyczy to również wyjść do stomatologa, którego gabinet znajduje się poza terenem szkoły.


W razie konieczności opuszczenia przez dzieci terenu szkoły dyrektor może zobowiązać nauczyciela do sprawowania nad nimi opieki. Nie może natomiast takiej opieki sprawować pracownik administracyjno-obsługowy czy też rodzic. Nie mają oni bowiem stosownych uprawnień do pracy z dziećmi, a co za tym idzie do sprawowania opieki.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz