Opieka logopedyczna
Odpowiada
21.06.2011

PYTANIE

W szkole dzieci klas I-III są objęte opieką logopedyczną. Logopeda ma dyżury 2 razy w tygodniu w godz. 8.00-14.00.


Na zajęcia logopedyczne zabiera dzieci w czasie ich lekcji, co powoduje konieczność nadrabiania przez nie materiału, który był realizowany w klasie. Czy to jest zgodne z przepisami? Jakie przepisy regulują organizowanie i czas prowadzenia tego typu zajęć? Czy logopeda może zabierać ucznia z lekcji?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU z 2010 r. nr 228, poz. 1487) w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

6) porad i konsultacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 219, poz. 1706) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa m.in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Przepisy przewidują, że organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a więc i zajęć z logopedą należy do obowiązków dyrektora szkoły. To on powinien tak je zorganizować, żeby jak najmniej narażać dzieci na powstawanie zaległości. Jednocześnie musi się także kierować ustaleniami organu prowadzącego szkołę dotyczącymi tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz