Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony
Odpowiada
17.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Proszę jeszcze o informację dotyczącą innej placówki, w której jestem zatrudniona, ale już na niecały etat, jednak na umowę o pracę i przepracowałam tam dwa lata. Dn. 19.04.2022 r. otrzymałam wiadomość o wypowiedzeniu o pracę na podstawie art. 27 ust. 1 z 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz 1762). Pracując na stanowisku nauczyciela w II LO im. Jana III Sobieskiego w Legionowie byłam pracownikiem sumiennym, lojalnym, punktualnym, nigdy nie otrzymałam nagany, a nawet upomnienia od Dyrekcji. Moja nieobecność spowodowana była tym, że urodziłam dzieci i przebywałam na urlopie (kolejno macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym). Nie otrzymałam jednak w piśmie o rozwiązaniu umowy informacji o odprawie.  Czy również przysługuje mi odprawa?

Odpowiedź:

W przypadku nauczyciela zatrudnionego w szkole samorządowej na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy podstawą rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem jest art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela. Zatem prawidłowo dyrekcja chcąc zwolnić nauczyciela zastosowała wypowiedzenie ze wskazaniem ww. przepisu jako podstawy prawnej zwolnienia. W dokumencie wypowiedzenia powinna znaleźć się przyczyna wypowiedzenia (w części dotyczącej uzasadnienia rozwiązania stosunku pracy). Zatem jeżeli nie wiem Pani z jakiego powodu została zwolniona, to zawsze można złożyć odwołanie do sądu pracy (w terminie 21 dni od dnia odebrania wypowiedzenia).

Formalnie w związku ze zwolnieniem nauczyciela na podstawie art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela, czyli nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy nie przysługuje odprawa z Karty Nauczyciela.

Nie oznacza to jednak że nie można poszukać podstawy prawnej w innych przepisach.

Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło na podstawie art. 27 Karty Nauczyciela prawo do ewentualnej odprawy nauczycieli należy rozpatrywać w świetle rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zgodnie z art. 8 ustawy, pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

W tym przypadku ustawa w art. 10 ust. 1 nakłada na pracodawców obowiązek wypłaty ww. odprawy także w przypadku zwolnień indywidualnych. Obowiązek ten powstaje w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  • zwolnienie dokonywane jest przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników,
  • wyłącznymi przyczynami stanowiącymi powód zwolnienia są przyczyny niedotyczące pracowników (np. zmiany organizacyjne o których mowa w art.20 KN),
  • zwolnienia w okresie 30 dni obejmuję mniejszą liczbę pracowników niż ta która warunkuje istnienie zwolnienia grupowego.

Zatem nauczyciel powinien złożyć wniosek do szkoły z żądaniem wypłacenia odprawy na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1969) – art. 8 i 10 ww. ustawy.

Podstawa prawna:

  • 20, art. 27 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 8, art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1969).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz