Oddział zerowy
Odpowiada
16.08.2011
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

PYTANIE

Jestem zatrudniona jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 3 lata temu miałam 8/18 godzin w szkole i 10/18 w oddziale zerowym.

Czy w oddziale zerowym powinnam mieć godziny zegarowe czy lekcyjne, a różnica wynikająca powinna być liczona jako godziny nadliczbowe?

ODPOWIEDŹ

Roczne przygotowanie przedszkolne dzieci 6-letnich odbywa się nie tylko w przedszkolu, ale także w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Nie zmienia to faktu, że odział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola. W myśl art. 61 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nie wchodzi bowiem w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej, która obejmuje wyłącznie klasy I–VI. W związku z tym warunki pracy nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej są takie same jak nauczyciela przedszkola. Są one mniej korzystne niż warunki pracy nauczyciela szkoły podstawowej. Dotyczy to zarówno wysokości pensum, jak i wymiaru urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) pensum nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 22 godziny tygodniowo, niezależnie od tego czy oddział zerowy działa w szkole, czy w przedszkolu. Wyjątek stanowią nauczyciele przedszkoli specjalnych, których pensum wynosi 18 godzin tygodniowo. Tyle samo wynosi pensum nauczycieli szkół podstawowych. Autorka pytania była więc zatrudniona na dwóch stanowiskach (w oddziale przedszkolnym i w szkole podstawowej) o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Podobnie jak pensum – również czas trwania zajęć zależy od zajmowanego przez nauczyciela stanowiska. W przypadku nauczyciela wychowania przedszkolnego bez znaczenia pozostaje fakt, że oddział zerowy działa w szkole. Czas trwania zajęć w oddziale zerowym określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.) – Ramowy statut publicznego przedszkola. § 6 ust. 2 ramowego statutu przewiduje, że godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. W tym czasie realizuje się podstawę programową wychowania przedszkolnego. Natomiast na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe (§ 6 ust. 2a). Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut (§ 6 ust. 3).

Podsumowując, nie ma podstaw, aby uznać czas trwania zajęć w oddziale przedszkolnym w części przekraczającej 45 minut za pracę w godzinach ponadwymiarowych lub nadliczbowych.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz