Oddział przedszkolny
Odpowiada
26.11.2009

PYTANIE

Chciałabym się dowiedzieć, czy w oddziale przedszkolnym (pięciolatki) utworzonym w szkole muszą być dwie osoby dorosłe do opieki nad dziećmi (nauczycielka i pomoc)? Szukam podstaw prawnych regulujących tę kwestię.


ODPOWIEDŹ

W publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w tym w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, co do zasady jeden nauczyciel prowadzi jeden oddział. Dyrektor może powierzyć to zadanie dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów). Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania dzieci do przedszkola.

W publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi lub w przedszkolach i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających, legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami, oraz specjalistów w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

Natomiast w publicznym przedszkolu specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela.

Jeżeli oddział przedszkolny, o którym mowa w pytaniu, nie jest oddziałem integracyjnym, opiekę nad nim powierza się jednemu nauczycielowi. Oczywiście dyrektor może powierzyć opiekę dwóm nauczycielom, pod warunkiem, że istnieją ku temu przesłanki (czas pracy oddziału, realizowane określonych zadań, uwzględnienie propozycji rodziców). Zatem istnieje formalna możliwość wystąpienia do dyrektora z umotywowanym wnioskiem w tej sprawie − dla celów dowodowych najlepiej na piśmie.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.), § 13 i § 14 załącznika nr 1.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU z 2005 r. nr 19, poz. 167), § 1 i § 5.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz