Ochrona przed utratą etatu
Odpowiada
29.07.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Na skutek reformy oświaty znacznie spadła liczba godzin dydaktycznych mojego przedmiotu. W rezultacie przez ostatnie 3 lata mój etat był obniżony nawet o połowę. Jednak w tym roku, według Kodeksu pracy, uzyskałam prawo do 4-letniej ochrony przed utratą etatu. Czy w związku z tym pracodawca ma obowiązek zapewnić mi obecnie cały etat? Proszę o poparcie odpowiedzi odpowiednią podstawą prawną.

Odpowiedź:

Przepis art. 39 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) stanowi, że nie można wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Zgodnie z przepisem art. 91c ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191) w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, a nieuregulowanych przepisami Karty Nauczyciela mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2012 roku (I PK 15/11) nauczycielom zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela przysługuje ochrona przedemerytalna wynikająca z przywołanego we wstępie art. 39 Kodeksu pracy. Jednak ochrona ta nie dotyczy wszystkich nauczycieli. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2012 roku (II PK 3/12) ochrona ta dotyczy jedynie tych nauczycieli, których stosunek pracy jest nawiązany na podstawie umowy o pracę. Ochrona nie dotyczy natomiast nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

Zatem nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania nie korzystają z ochrony stosunku pracy wynikającej z art. 39 Kodeksu pracy i jeżeli zachodzą przesłanki uzasadniające zwolnienie z pracy, dyrektor szkoły może to uczynić, mimo że nauczycielowi brakują 4 lata do uzyskania prawa do emerytury.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli jest Pani zatrudniona na podstawie mianowania (na co wskazuje zastosowana instytucja ograniczenia wymiaru godzin), Pani stosunek pracy nie jest chroniony na podstawie przepisu art. 39 Kodeksu pracy i dyrektor może, o ile zachodzą przesłanki art. 20 Karty Nauczyciela, rozwiązać z Panią stosunek pracy.

Jeżeli jednak Pani stosunek pracy został zawarty na podstawie umowy o pracę, to może Pani skorzystać z przedemerytalnej ochrony stosunku pracy wynikającej z art. 39 Kodeksu pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz