Oceny z fakultetów
Odpowiada
30.11.2011
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Pracuję w liceum prywatnym na prawach szkoły publicznej.

Czy można oceny uzyskiwane przez uczniów na zajęciach przygotowujących do matury (fakultet), np. z WOS-u dopisywać jako oceny cząstkowe do dziennika lekcyjnego z tego przedmiotu i brać pod uwagę przy wystawianiu oceny trymestralnej i rocznej? Ma to służyć lepszej motywacji uczniów do pracy na fakultecie. Ocena z fakultetu nie ma na nic wpływu, nie ma jej w dzienniku, na świadectwie ani w arkuszu ocen. W WSO i PSO nie ma na ten temat żadnych informacji.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83 poz. 562, z późn. zm., ostatnie DzU z 2010 r. nr 156, poz. 1046) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

Wobec powyższego należy uznać, ze oceny dodatkowych zajęć edukacyjnych, jakimi są fakultety nie mogą być dopisywane do ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nawet jeśli zajęcia te prowadzi ten sam nauczyciel. Oceny z zajęć dodatkowych nie wpływają bowiem ani na promocję, ani na ukończenie szkoły przez ucznia, a tym samym nie mogą wpływać na ocenę z zajęć obowiązkowych.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz