Ocena zajęć artystycznych
Odpowiada
28.08.2009PYTANIEBardzo proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące dokumentowania przeprowadzonych zajęć artystycznych.


Czy można prowadzić taką dokumentację w oddzielnych dziennikach zajęć, czy należy prowadzić ją w dziennikach lekcyjnych?
ODPOWIEDŹZajęcia artystyczne w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej należą do grupy przedmiotów uzupełniających. Określona została dla nich podstawa programowa (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17).


Różnica między zajęciami artystycznymi a innymi przedmiotami polega m.in. na tym, że uczniowie mogą wybierać ich rodzaj z oferty przygotowanej przez szkołę, ponieważ uzasadnieniem dla ich wprowadzenia był obowiązek przygotowania uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, także poprzez umożliwianie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych. W rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej jako przykład podano zespół wokalny i zajęcia plastyczne (s. 212 rozporządzenia).


Za realizację zajęć artystycznych odpowiedzialna jest szkoła. Udział w nich podlega ocenie, podobnie jak udział we wszystkich pozostałych obowiązkowych zajęcia edukacyjnych (§ 3.3 pkt. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 56 ze zm.).


Dokumentację tych zajęć prowadzić należy tak samo jak dokumentację wszystkich innych zajęć obowiązkowych, czyli zgodnie z § 7
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU nr 23, poz. 225 ze zm.).


Podstawa prawna:1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17).2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 56 ze zm.).3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU nr 23, poz. 225 ze zm.).Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz